hgt

 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2010. године

Рођен сам 13. марта 1941. године у Белој Паланци.

Архитектонски факултет сам уписао 1960. године, а дипломирао 1964, године

У Француској сам провео 5 месеци, од 1. септембра 1975. до 31. јануара 1976. године.

Током 1976/77. године успешно сам обавио петомесечну специјализацију из области пројектовања савремених дрвених конструкција у институту Centre Technique du Bois у Паризу. 1987. године одбранио сам докторску тезу под насловом „Примена индустријализованих монтажних система са аспекта рационализације градње дрвених кровних структура“, чиме сам стекао звање доктора архитектонских наука.

Библ.: ЛИСТА МОЈИХ ОБЈАВЉЕНИХ МОНОГРАФИЈА, СТРУЧНИХ ДЕЛА И УЏБЕНИКА

1. Обликовање структура у лепљеном ламелираном дрвету – стручно дело, Грађевинска књига, Београд, 1983. година

2. Ламелирано дрво – поглавље 2/ИВ у Грађевинском приручнику Техничар III – IX издање, Грађевинска књига, Београд, 1984. година, и X издање, Грађевинска книга, Београд, 1988. година

3. Лепљено ламелирано дрво у архитектури − монографија објављена у часопису Техничке информације, двоброј 4–5/80, Београд

4. Il lamelare in Jugoslavia – монографија, објављена у часопису Mondo Legno 20-81, Милано, Италија

5. Савремене дрвене конструкције − стручно дело, Грађевинска књига, Београд, 1989. година

6. Металне и дрвене конструкције – уџбеник за средњу школу, коаутор инг. Д. Тошић, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1993. година

7. Монтажне конструкције – уџбеник за средњу школу, коаутори инг. Д. Тошич и арх. М. Турина, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1993. година.

8. ВеВе Систем за монтажну изградњу кућа на бази дрвобетона, коаутор др В. Мацура, прегледни рад, Архитектоника, Архитектонске свеске, свеска број 3, Архитектонски факултет у Београду 1994. година

9. Равне структуре у дрвету над полигоналном основом − стручни рад објављен у едицији ДГА, Свеска 354, Београд, 1983. година

10. Анализа напрезања правих, закривљених и полигоналних штапова од лепљеног ламелираног дрвета − стручни рад објављена у едицији ДГА, Свеска 356, 1984. година.

11. Монтажни системи у челику за стамбене објекте средње спратности − стручни рад објављен у едицији ДГА, Свеска 321, 1978. година, коаутор арх. Снежана Кујунџић

ЛИСТА ОБЈАВЉЕНИХ ЧЛАНАКА, РЕФЕРАТА И САОПШТЕЊА

1. Стадион Војводине у Новом Саду – надстрешница над гледалиштем на западној трибини − стручни рад, Изградња, број 1/77,

2. Споменички комплекс Кадињача – Прихватни центар - концепција конструктивног склопа објекта − стручни рад, Изградња број 4/80,

3. Лаки решеткасти кровни везачи – приказ и анализа индустријализованих система − стручни рад, Изградња број 10/80,

4. Касетиране дрвене таванице са ребрима у једној равни, прегледни рад, Изградња број 1/81

5. Стабилност дрвених штапова са редукованом висином попречног пресека над ослонцем − прегледни рад, Изградња 10/81

6. Могућности модификоване примене мрежасте арматуре при армирању плочастих носача, прегледни рад, Саопштења ИАУС број 8/78

7. Резултати испитивања закривљених штапова од лепљеног ламелираног дрвета напрегнутих моментом савијања − рад саопштен на симпозијуму Дрвене инжењерске конструкције и њихова сигурност, Цавтат, 1977. година

8. Лаки решеткасти кровни везачи, рад саопштен на Симпозијуму Дрвене инжењерске конструкције и њихова сигурност, Цавтат, 1977. година

9. Равне кровне структуре у дрвету над полигоналном основом, рад саопштен на ВИ Симпозијуму Ц. И. Б. С 41, Београд 1981. година

10. Конструктивни системи у лепљеном ламелираном дрвету – приказ реализације кровне структуре над Великом двораном Дома културе и спортова у Обреновцу – претходно саопштене на Катедри за статику конструкција Архитектонског факултета у Београду, Београд, 1979. година,

11. Дрвене касетиране таванице – примена у пракси − претходно саопштене на Катедри за статику конструкција Архитектонског факултета у Београду, Београд, 1981. година,

12. Л епљено ламелирано дрво у архитектури – уводни текст каталога и техничких информација ДИ Гај, Подравска Слатина, 1981. година,

13. Кровна конструкција над великом салом Дома културе и спортова у Обреновцу − рад саопштен на Конгресу Савеза друштава грађевинских конструктера Југославије, Цавтат, 1983. година,

14. Равне кровне структуре над полигоналном основом − стручни рад, Грађевинар 2/83, Загреб, 1983. година

15. Стабилност притиснутих дрвених штапова − прегледни рад, Саопштења ИАУС број 13, Београд, 1984. година,

16. Кровна конструкција над великом салом Дома културе и спортова у Обреновцу − прегледни рад, Грађевинар 1/84, Загреб 11984. година

17. Примена лепљеног ламелираног дрвета у изградњи савремених робно-дистрибутивних објеката – рад саопштен на Саветовању прометних инжењера и техничара Хрватске, Загреб, 1984. година,

18. Неке могућности за даљу афирмацију конструкција великих распона од лепљеног ламелираног дрвета код нас и у иностранству − рад саопштен на Конгресу Савеза друштава грађевинских инжењера Југославије, Дубровник, 1985. година, коаутори проф. др М. Гојковић и асистент инж. грађ. Б. Стефановић.

19. Прорачун правих, полигоналних и закривљених штапова од лепљеног ламелираног дрвета применом кућних микрорачунара − прегледни рад сопштен на II Југословенском симпозијуму Савремене дрвене конструкције, Блед, 1986. година

20. Лепљено ламелирано дрво – нова димензија у архитектури − прегледни рад сопштен на II Југословенском симпозијуму Савремене дрвене конструкције, Блед, 1986. година, коаутор арх. Петар Марковић

21. Пешачки мостови и пасареле са конструкцијом од лепљеног ламелираног дрвета − прегледни рад саопштен на I Конгресу Друштва грађевинских конструктера Хрватске, Бриони, 1987. година

22. Архитектура дрвених структура − прегледни рад саопштен на I Конгресу Друштва грађевинских конструктера Хрватске, Бриони, 1987. година

23. Лаки кровни везачи и њихова примена у префабрикацији монтажних објеката − прегледни рад саопштен на југословенском саветовању Системи индустријализованог грађења у високоградњи, ЗАВРАЈ, Пула, 1987. година

24. Конструктивни систем мањежа Зобнатица у Бачкој Тополи – афирмација грађења у техници лепљеног ламелираног дрвета − прегледни рад, Изградња број 2/90, Београд, 1990. година

25. Прилог решењу неких градских комуналних проблема доградњом станова за смештај прогнаних и избеглих лица − прегледни рад саопштен на саветовању Унапређење становања, Архитектонски факултет, Београд, 1992. година, коаутор асист. арх. Н. Шекуларац

26. Лаки кровни везачи (ЛКВ) – техничке карактеристике индустријализованог система грађења дрвених кровних структура − прегледни рад саопштен на II конгресу Друштва грађевинских конструктера Србије, Аранђеловац, Буковичка Бања,