Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕЈОВИ] Радован

 

(1937, У`ице)

Студирао у Београду (1956-61). Запослен

у Гра|евинском центру у Београду

(1962-65) и у разним бироима у ^икагу.

Др`авни испит за архитекту поло`ио у

^икагу (1974). Сарадник у познатим бироима

Аустин Цомпанy и Мурпхy/Јахн.

Самостални аутор (1984 до данас).

Средином {ездесетих година Пејови}

се отиснуо из Београда у ^икаго, где је

уз много упорности и мало сре}е изградио

респектабилну каријеру и током пуних

тринаест година сара|ивао са так-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

313

А.Папков

Р. Пејови}

вим архитектонским великаном какав

је Хелмут Јан. Средином осамдесетих

година основао је сопствени архитектонски

биро и на позив огранка Српске

православне цркве у Америци пројектовао

и изградио монументални Храм

светог Саве у граду Мериллвилле, Индијана,

УСА. На изри~ити захтев инвеститора

Пејови} је своје најзна~ајније дело

ослонио на модел Цркве Св. \ор|а на

Опленцу, али је потом уве}ао среди{

ну куполу и у~инио је јасно доминантним

мотивом. И у ентеријеру, укидаwем

система стубова, модел српске

средwовековне црквене гра|евине прилаго|

ен је техноло{ким ре{еwима

на{ег доба. Зграда је обло`ена каменом

~ија је обрада, у конкуренцији са

делима тако познатих светских фирми

као {то су Скидморе, Оwингс & Меррилл,

Перкинс & Wилл, и др. освојила златну медаqу

на редовном конкурсу који су др-

`аве Илиноис и Индијана расписале

за дизајн објеката завр{ених у 1990 години,

изведених у камену или опеци.

Симболи~на вредност ове награде,

уру~ене српском архитекти за једну

српску цркву на амери~ком тлу, на по-

~етку последwе деценије двадесетог

века, у пуном је контрасту са познатим

дога|ајима са краја ове исте деценије.

З.М.

Дела: Аргонне Натионал Лабораторy Оффице

Буилдинг и О’Харе ЦТА Терминал 1 (оба дела

као ~лан фирме Мурпхy & Јахн).