Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАWИ] Слободан  ([абац, 1928 - Београд 2003)

Студирао у Београду (дипл.1953). Запослен у Урбанисти~ком заводу града Београда (током педесетих и по~етком {ездесетих година), Пројектном бироу РТБ (током седамдесетих година) Каракасу, Венецуела (током осамдесетих година) и у ^илеу (током деведесетих година).

Дела: в. ТИМОВИ / БОГУНОВИ], ЈАWИ] и: Реконструкција Трга републике у Београду (1954, конкурсни пројекат); Стамбена зграда у @елезнику (пре 1958); Хотел “Слобода” у [апцу; Робна ку}а у [апцу; Стамбени блок “Тркали{те” у [апцу.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1984, 682.

Остала лит.:  в. ТИМОВИ / БОГУНОВИ], ЈАWИ] и: ...,Најве}и трг Београда меwа свој лик, Дуга 26.12.1954.