Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЈОВИ] Батри}

(1932, Бар)

Студирао у Београду (дипл. 1963). Запослен

у Скуп{тини оп{тине Бар (1962-

65), Угоститеqском предузе}у, Бар (1965-

66), “Замтесу” у Либији (1965-70), Заводу

за изградwу Бара (1970-98, када се

пензионисао).

Изузимају}и пет година које је као пројектант

провео у Либији, Мијови} је ~итаво

стварала{тво везао за ју`ни део

Црне Горе, првенствено Приморје, где

`иви. Посебним осе}ајем за тај амбијент,

којег карактери{у рембрантовски

компоновани контрасти, он наставqа у

истом правцу до мере да је објектом

Робне ку}е у Бару (1984) остварио антологијску

вредност за црногорске просторе.

Робна ку}а улази у нају`и круг

дела која су обеле`ила архитектуру овог

простора друге половине двадесетог

века.

Сваком архитекти је ви{е него довоqан

један објекат да се сна`но забеле-

`и, као {то је био довоqан Мост на Тари

Мијату Тројанови}у, и да ни{та друго

није пројектовао. Сваки мало ве}и

распон у конструкцији, као и код овог

објекта, Мијови} промови{е на фасадном

делу, извла~и га као усмерену комуникацију

ка околним брдима у сплету

где море има доминанту. Равним изразито

обједиwеним и усмереним повр{инама,

као назнакама да је у суседству

мора које подр`ава, Робна ку}а, наро-

~ито за петом фасадом, асоцира на

морску пену.

Полазе}и од пирамида Кеопса, Кефрена

и Микерина, у асоцијацији овај објекат

се завр{ава пирамидом Зосера,

с тим {то су у Бару изведена само два

степеника. Сваким понираwем у про{-

лост, по{товаwем проверених принципа,

уз надоградwу препознатqивим потезом

аутора, {то је овде слу~ај, дубqи

су корени и ду`е је трајаwе - за

задовоqеwе укуса генерација. А тај укус,

поред променqивог, има и стандардни

део који ~ине дубоко угра|ена компаративна

искуства доспела посредством

насле|а у култури... Лепо је кад, као

овде, подсе}аwа навиру као валови.

Искори{}еним могу}ностима армираног

бетона преднапрезаwем, монта`-

ним рамовима ре{ена је конструкција

објекта, задр`авају}и релативно мали

број места за ослаwаwе, {то ствара

утисак лебдеwа падобрана у приземqеwу

или месе~евог модула на крхким

но`ицама.

А. М.

Дела: Хотел ^аw, Бар, 1972-75; Хотел

“Созина”, Сутоморе, 1983; Путни~ки терминал,

Бар, 1984-94; санација и реконструкција):

Цркве Св. Никола, Стари Бар,

Омербаyине yамије, Стари Бар, Скаwеви}

а yамије, Стари Бар, Манастира

Доwи Брцели, Манастира Горwи Брцели,

Манастира Мора~ник, Скадарско

језеро, све у периоду 1981-86.