Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СИМЕОНОВИ] Војин

(1900, Београд - 1978, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1925). Запослен

у бироу А.\ор|еви}а (до 1932) а

потом као самостални аутор до 1941

године.

Дела: Светосавски темат (1924, пројекат);

Зграда за Архитектонски одсек

Техни~ког факултета, (1924, дипломски

рад); Ратни~ки дом (1929, конкурсни

пројекат); Бановинска палата (конкурсни

пројекат, с.д.); @елезни~ка станица

у Скопqу (1931, конкурсни пројекат, М.

Прqеви}, В.Симеонови}); Зграда Београдске

берзе (1932, конкурсни проје-

кат); Зграда “Аероклуба” у Узун Мирковој

4 (1932-34); Ку}а Олге Крсманови}

у У`и~кој 33 (1932); Ку}а Рада Петрови}

а у Ул. Лазе Сими}а 40 (1935);

Ку}а адвоката Недеqкови}а у Ул.

краqице Наталије 46-48 (1936); Вила

Николе Узунови}а у У`и~кој 44 (1937-

38); Ку}а Qубе Пери{и}а у У`и~кој 12

(1940); Стамбена зграда у Ул. Страхиwи}

а бана 56 (1940); Хотел у Сплиту

(недат., конкурсни пројекат, В.Симеонови},

М. Прqеви}); Фабрика каблова

у Јагодини (око 1950).

  Мартинови}, 1973, 25, 29; Б.Несторови},

1973, 342, 364, 367-368, 373-374,

375-376.