Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕВ\ЕНОВИ] Слободан  (1959, Ваqево)

Студирао у Београду (1978-85). Запослен у предузе}у “Инвестбиро” (1989-97).

Дела: Главни улаз у београдски Зоо врт (1988); Реконструкција централне зоне Смедеревске паланке (1988, конкурсни пројекат, С.Јев|енови}, Q.Стефанови} Таси}); Уре|еwе централне зоне Сомбора (1989-96, С.Јев|енови}, Q.Стефанови} Таси}, Д.Кујови}, делими~но реализовани пројекат); Реконструкција и доградwа старог `елезни~ког моста у У`ицу (1992-93).

Општа лит.:  Салон, 1988; Салон, 1989; Салон, 1990; Салон, 1991; Салон, 1993, 62; Салон, 1994, 38, 77, 79; Вуји} 2002, 68 - 69.