Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДЕВИ] Светлана Кана

(1937, Даниловград - 2000, Подгорица)

Студирала у Београду (1955-1963). Запослена

у Предузе}у за пројектоваwе Подгорица

(1963-74), као слободни уметник

(1974-83), Инвест-ин`еwерингу Подгорица

(1983-90), сопственом атеqеу “АРС

21” (1990-94), као слободни уметник

(1994-2000). Магистрирала у класи Луиса

Кана на Универзитету у Пенсилванији

(1972 - 73). Боравила је и у Јапану (1987)

у атеqеу Ки{а Курокаве. У Москви се

бавила пројектоваwем (1995 - 97).

^лан је Руске академије за архитектуру

и гра|евинске науке (1994) где је примqена

истовремено кад и Кензо Танге.

Добитник је савезне Борбине награде

за архитектуру за Хотел “Подгорица” за

(1967), {то је остала једина таква награда

додеqена аутору из Црне Горе.

Добитник је Тринаестојулске награде

(1968), Награде ослобо|еwа Подгорице

(1991 - 92) за Пословни центар “Кру{евац”,

Подгорица (као коаутор са сестром

Qиqаном Радеви}).

Најбоqа своја дела остварила је управо

победама на позивним и оп{тејугословенским

конкурсима: Хотел “Подгорица”,

Хотел “Златибор” у У`ицу, зграда

Лексикографског завода (сада објекат

Владе Црне Горе) и Пословни центар

у зони “А" Блока “Кру{евац” у Подгорици.

Све ове објекте карактери{е, у

време када су гра|ени, особен прилаз

форми, материјалу и амбијенту, и то без

најмаwег угледаwа на окру`еwе. Иноваторски

је прилазила драмским ефектима

- изнена|еwима, као да је све однекуд

незнано, а не правим путем, до{-

ло, увек сигурним и сна`ним потезом.

Тај рајтовски однос према амбијенту,

примеwен на Гугенхајмовом музеју, сли~-

ност у разлици, изразито сло`них а разли~

итих суседа, она је на Хотелу “Подгорица”

довела до свог врхунства у толикој

мери да би у теоријским расправама,

као принцип заснован на искуству,

требало да се изу~ава на архитектонским

факултетима.

Поред облика, који на овом објекту суделују

у поменутом утиску, ту је и додатни

веома зна~ајни ефекат примеwеног

материјала, камена облутка као облоге

и у екстеријеру и у ентеријеру. Доследна

употреба овог материјала на сваком

месту (са кулијеом као мла|им братом

по гранулацији) није довела до “о~екиваног”

неуспеха због претериваwа, ве}

напротив, створен је посебан у`итак

који се ретко сре}е, да се посматра~

налази у пријатној дилеми: да ли је то

увек дело руку или природе, да ли је

стани{те облутка у објекту, или реци

Мора~и, одакле је узет, на ~ијој је обали

(ивици корита) Хотел изгра|ен...

Хотел “Подгорицу”, као и сва друга Светланина

дела, карактери{е “искуство конкурса”,

висок ниво слободне форме, савремени

материјали, или стари у осми{-

qеној улози, да изгледају новији од

нових, кроз увек поновно до`ивqаваwе

простора, не воде}и ра~уна да се то свакоме

свиди.

Хотел је на два нивоа, изгра|ен на ивици

корита Мора~е, које је у о{тром паду.

Он прати тај терена спу{тају}и се

једним нивоом, формирају}и ниско и

високо приземqе, потом се каскадном

терасом спу{та за јо{ један ниво.

У другом правцу објекат је нагла{ено

изду`еног облика, паралелно водотоку,

оправдано подр`авају}и хоризонталу,

са утиском комбинованог `устрог и релативно

мирног тока, са валовитим наборима,

препри~авају}и Мора~у на најбоqи

на~ин. Благом закривqено{}у затвара

круг уклапаwа у амбијент у сасвим

довоqној мери. Али, овде се и{ло даqе.

По добро осми{qеном графикону, поре|

ани су релативно мали елементи на

сме{тајном делу, мали “за опкора~еwе",

“за дотицаwе горе руком", који су

својом мирно}ом увертира, залети{те

до изузетно сна`них поставки на делу

са кафаном, рестораном и рецепцијом,

који сада доминирају над ~овеком - изнад

wега окамеwеним скоком. А све у

објекту који у целини ~ини скок у архитектури

овог поднебqа.

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

335

Р

Светлана Кана

Радеви}

С. Радеви},

Хотел “Подгорица”,

Подгорица, 1967

С. Радеви},

Хотел “Подгорица”,

Подгорица, 1967

Објекат је буквално свугде, изнутра и

споqа, обло`ен каменом, поново са скоковитим

прелазом (сада у обрадама)

од кулијеа до обло`ног облутка. Уоп{-

те, на свим објектима Светлане Радеви},

прелази, преломи и испади су у нагла{

ено сна`ној и за обликоваwе искори{}

еној форми.

Богат вокабулар савремене архитектуре,

природно, није ни овај објекат оставио

без утицаја укомпонованим гласовима

времена, прете`но утицајем јапанске

архитектуре и Ле Корбизјеовог

сво|еwа масе. Али, од свих утицаја најви{

е је утицао амбијент.

Те{ко је на}и негде у свету тако сјајну

употребу облутка као обло`ног материјала,

{то је права све~аност за око.

Сва архитектонска дела до`ивqавају

се, поред осталог, са позиције времена

и оп{тег достигнутог нивоа, са неким у

тим елементима поставqеним реперима

и распонима. Али, кад је, као овде,

ре~ о новој, неуоби~ајеној и јо{ веома

успелој примени материјала, репери не

постоје, него се тра`е, са утиском зате~

ености у дефинисаwу до`ивqаја.

Облутак као материјал за облагаwе први

пут је успе{но примеwен на обли`-

wем, антологијске вредности објекту Лабуд

- пла`и Вукоте Тупе Вукоти}а; тамо

се родио, а овде проходао потпуно

искори{}еним кораком.

Мора~а као стани{те облутка, и ова

два wена вредна објекта, као промотери

заслу`ују да се ова облога назове

“мора~ки слог”.

Хотел “Мојковац” (1968 - 74), Мојковац,

тако|е је пример добро уклопqеног

објекта у окру`еwе стрмих кровних равни

(због сне`них падавина) и конфигурације

планинског зале|а.

Оплемеwеним хитрим сво|еwем

објекта у врх, традицијом

саврдака и искуством градwе

пирамида, дата је пресудна

коп~а за преспајаwе са бли-

`ом и {иром околином, које

је ура|ено без опона{аwа.

Објекат је зами{qен као девет

симетри~но поставqених

пло~а у форми једнакокраких

троуглова неједнаких вели~ина,

на ~ијим су крацима равни

двоводних кровова.

Доминира централни део на

који се лево и десно наслаwају

по ~етири еламента као у

{пилу карата.

Каскадним спу{таwем као да

елементи тону, пру`ена је рука

интимусу партера. А у

разлици вели~ина (као испод

ка~кете {то о~и провирују),

поставqен је низ прозорских

отвора, који је у необи~ном правцу: по

дијагонали, а не вертикали. Прозори су

у измицаwу (без напу{таwа једних и

других), ~име је у~иwен сна`ан заокрет

у односу на стереотип вертикалног

низа, баналне рефлексије конструкције

објекта.

Посматрају}и објекат из друга два правца,

имамо пред собом једнако усмерене

равни двоводних кровова, које су као

поре|ани каи{еви, {то је (са утиском

из другог правца) активна смирују}а пауза

у запо~етом такту мелоди~них заокрета.

Хотел “Златибор” (1981), У`ице, солитерског

је типа са анексом у форми wеговог

про{иреног ослонца. То се остварује

пирамидалним сво|еwем про-

{иреног приземqа на карактеристи~-

ну основу солитера, {то је налик на

крилца ракете спремне за лансираwе.

И управо, уз солитер се пеwе издвојени

део, који је неколико спратова ни`и,

као др`ац ракете свемирског брода,

сијамски прилепqен.

Прозорски отвори, организовани су у

обједиwеним вертикалним низовима, који

су попут канелура без икаквих испада,

за утисак великих брзина летеwа. У

стилу основног карактера архитектуре

Светлане Радеви}, и овде импонује изразита

снага у `енским уме{ним рукама.

Лексикографски завод (1984 - 89), П+3,

Подгорица, угаоно је ре{еwе - Wего{евом

улицом са једне и Булеваром Светог

Петра Цетиwског са друге стране.

На том месту премо{}ују се три времена

градwе: период пре Другог светског

рата (објекат у Wего{евој улици), период

са по~етка педесетих година (објекти

у Булевару Светог Петра Цетиwског, које

је поставио Вујадин Попови}, пионир

ЛЕКСИКОН НЕИМАРА

336

С.Радеви},

Хотел “Златибор”,

У`ице, 1981

С.Радеви},

Спомен комплекс

“Барутана”, 1980

црногорске архитектуре) и сада{wе

време, које је са овим објектом потпуно

и на прави на~ин присутно.

Увек је интересантно како ре{ити захтеве

које поставqа локација на углу, који

су сами по себи комплексни, поготову

када је објекат овако са додатном обавезом:

да носи свој терет и терет суседа.

Аутор се није бавио дилемама, помирqиве

средине са асоцијативним елементима

једне и друге стране и верзије

преузимаwа карактера с једног краја,

транспонују}и га прера|ено у погодан

облик на другом крају. Примеwен је ефекат

осми{qене паузе, попут паспартуа

изме|у слике и оквира, који нема амбиција

према суседима, али има према

себи.

Сасвим је природно да је архитекта са

овако великим дометима истовремено

и добар ентеријериста. На ентеријерима

су материјали финије обраде, са

елементима индустријског дизајна, који

нај~е{}е не могу да се примене и напоqу,

због атмосферских падавина. Хотел

“Подгорица”, редак је слу~ај који у

знатном делу одудара од тога, јер је камен

облутак, као зидна облога, употребqен

доследно свугде - и у ентеријеру,

{то ~ини посебну дра`. Дра` је у утиску

природног настајаwа, које не прави

разлику изме|у споqнег и унутра{wег.

Ентеријер Кафи}а “Студио 5” (1989) сасвим

је друга~ији слу~ај. Како је Хотелом

“Подгорица” направqена ода камену облутку,

тако је Кафи}ем направqена ода

огледалу као материјалу. Скоро комплетан

Кафи}, пулт и зидови су (изузимају}

и повр{ине које композиција захтева)

у огледалу, у комбинацији ве}их и

маwих, дијагонално, управно и паралелно

према ивицама поставqеним фугама.

Wихов одсјај допуwују поникловани

елементи, ме|у којима су и лустери.

Аутор је по{ао од осми{qене дематеријализације

простора, игром стварних

и ла`них дистанци, где симетралне равни

(равни огледала) пресре}у поглед

плетивом разли~итих подела и детаqа.

Спомени~ком архитектуром, поготову

Спомен - комплексом (1980) на Барутани,

Подгорица, Светлана Радеви} по тематици

заокру`ује свој опус просторне

уметности. Овај меморијал посве}ен је

свим палим у ослободила~ким ратовима

по~ев од Првог балканског до Другог

светског рата, {то је симболизовано појединим

организованим целинама.

Разу|еном доминантом и групацијама

обли~астих вертикално поставqених,

разли~ите вели~ине елемената, симболизују

се, с једне стране, високо достигнуте,

а с друге - сасе~ене висине: достигнуте

у смисаоном, а сасе~ене у `ивотном.

У тренутку кад је Светлана Радеви}

дипломирала на Архитектури, апсолвирала

је на Историји уметности, студирају}

и оба факултета истовремено. Тиме

је, уз богату пројектантску праксу,

била упу}ена на теорију и публицистику

у архитектури, ~име се тако|е бавила.

А.М.

Дела: Хотел “Подгорица”, Подгорица (1967);

Хотел “Мојковац”, Мојковац, (1969 - 74);

Стамбено - пословна зграда у Мојковцу

(1969); Аутобуска станица у Подгорици

(1968); Стамбено - пословна зграда Петровац

на мору (1968); Спомен - обеле`-

је у Дуванском комбинату, Подгорица

(1972); Парк “Златица” Подгорица (1974);

лексикографски завод, Подгорица (1984

- 89); Де~ији врти}, Цетиwе (1988); Кафи}

“Студио 5” (1989, уре|еwе ентеријера);

Пословни центар “Кру{евац”, Подгорица

(1991, са Q.Радеви}); Архитектонско

- урбанисти~ко ре{еwе исто~ног дела

Блока “Кру{евац 2”, Подгорица (2000);

идејни пројекти једног броја објеката

центра насеqа Јаз, Будва, у склопу

пројекта “Ју`ни Јадран”, Програм за

развој УН; објекти у Москви.