Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОРДИ] Драгутин  (ли~ни подаци непознати)

Дела: Туристи~ко насеqе на Криму (1973, пројекат); Робна ку}а, Пословна зграда ЗОИЛ “Дунав” и зграда ЗЕП-а на Славији (1977, конкурсни пројекат, В.\ор|еви}, Д.Корди}, Б.Лазареви}); Робна ку}а “Подунавqе” у Апатину (1978-80); Пословна зграда предузе}а “Архитектура и урбанизам” у Земуну (1978-80).

Општа лит.:  Салон 1974; Салон, 1981, 38, 40; [траус, 1991, 147.