Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИ]И] Стеван

(1951, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1976). Запослен

у предузе}у “Енергопројект” (1977-

84). Самостални аутор (1984-87). Запослен

у “Инвестбироу” (1987-90). Од 1990

- 98 директор и власник фирме “ИБИин`

еwеринг”, а од 1998. предузе}а “АБА

- ин`еwеринг”.

Бави се пројектоваwем пословних,

стамбених, јавних објеката, ентеријера,

реконструкцијама, урбанизмом, графи-

~ким дизајном. Wегово плурално интересоваwе

заокру`ује у~е{}е на конкурсима

где остварује зна~ајне резултате

(И награда за Цркву св. Спаса у

При{тини, 1991, са Д.Делале и Р.Ери};

И награда Центар-Лиман ИИИ, Нови Сад,

1993 са П.Арси}ем и Ј.Јаwи}ем и др.).

Ме|у бројним реализованим објектима

у земqи и иностранству издвајају се

стамбено-пословне зграде у Београду

(на углу Далматинске и Иванкова~ке

улице, 1998., и у Мутаповој 15, 2001, са

Т.Ми}и}), где се уо~ава сензибилитет

за анализу контекста и градске ку}е.

Најзна~ајније дело “Миленијум центар”,

у Кнез Михаиловој улици у Београду

(1997-2001), уједно са`има wегова разли~

ита интересоваwа за реконструкцију,

ентеријер, обликоваwе простора и

афирми{е богат архитектонски језик

савременог израза.

Д. М.

Дела: Рејонски центар у Ни{у (1980,

конкурсни пројекат, И.Мари}, П.Милијанови},

С.Ми}и}. Б.Новакови}); Пословно

стамбени објекат у Wего{евој 48

у Београду (1987, пројекат, И.Мари},

С.Ми}и}); Урбанисти~ко - архитектонско

ре{еwе И и ИИ месне заједнице у Лазаревцу

(1987, конкурсни пројекат,

И.Мари}, С.Ми}и}, Б.Стојков); Стамбено

насеqе у Смедереву (1989, конкурсни

пројекат, С.Ми}и}, М. Балубyи} Петрови},

С.Јев|енови}); Реконструкција и

санација ЗОО врта у Београду (И.Мари},

М.Тимотијеви}, Q.Стефанови} Таси},

С.Ми}и}, А.Ковенц Вуји}, С.Јев|енови},

Д.Кујови}); Центар Лиман ИИИ у

Новом Саду (1993, конкурсни пројекат,

П.Арси}, Ј.Јаwи}, С.Ми}и}, К.Луки}).

  Салон 1979, Салон 1981, 153; Салон

1983; Салон 1986; Салон 1992; Салон

1994; Салон 2001; Салон, 1994, 85.

  Д.Попови}, Групни портрет - нова београдска

архитектура, Салон МСУ, Београд

1982; Д.Мари}, Портрети: Стеван

Ми}и}, Форум 24, 1993, 8; Д.Мила{инови}

- Мари}, Атријум у срцу града,

Глас јавности 19.2.2001, 13.