Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРУНИ] Јован  (1915, Бу|ановци - 2001, Београд)

Студирао у Qубqани, у Пле~никовој {коли (1934-38). Сарадник у атеqеу Ле Корбизјеа (1938-40). Запослен у Министарству саобра}аја, у Урбанисти~ком институту (1946-48) и као наставник на Архитектонском факултету (1948-58).

Бавио се за{титом градитеqског насле|а у земqи и иностранству (Багдад, 1961-62), истра`иваwем фоклорне архитектуре и архитектонском публицистиком.

Библ.: Компоненте на{ег архитектонског израза, Народни студент, Београд 18.12.1950; Народна архитектура Македоније, Југославија, бр.5, Београд 1950, 70-76; О на{ем архитектонском изразу, Кwи`евне новине 4.4.1950, 3; Архитектонско насле|е и процес ствараwа архитектонског израза, На{е гра|евинарство, Београд 1950, 584-585; О изра`ајности на{е архитектуре, Техника, бр.8, Београд 1951, 251-256; Архитектура Београда, Техника, бр.5, Београд 1954; Одраз савремених стремqеwа у архитектури на лицу Београда, Техника, Београд 1954, 670-678; О вредностима у граду, Кwи`евне новине 29.11.1957, 6-7; За критику у архитектури, НИН 12.1.1958, 10; Архитектура Багдада. Развој архитектуре и проблеми уре|еwа града, Архитектура урбанизам, бр.13, Београд 1962, 37-40; Оп{тина Плав, изд. Центар за планираwе урбаног развоја ЦЕП, Београд 1981; Ба{тина на удару, Политика 25.6.1994, 15; Ба{тина градова средwег Балкана, изд. Републи~ки завод за за{титу споменика културе и “Завет”, Београд 1996; Београд имају}и бити, Београд 1998.

Општа лит.:  Маневи}, 1972, 20, 28, 38; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 111; [траус, 1991, 37.