Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАРКОВ Петар (1948, Београду)

Дипломирао у Београду 1975. године. Запослен у Урбанисти~ком заводу Новог Сада (1974-1978), Урбанисти~ком заводу Београда (1978-1989), предузе}у “Монтинг” из Загреба (1989-1990). Води сопствени биро МОНТИНГ АТОС (1990 до данас).

Дела: Пе{а~ка зона у Вр{цу (1995, делими~но реализовано); Пе{а~ка зона у Обреновцу (2001, урбанисти~ки и архитектонски пројекат); Кафе “[и}ко” у Младеновцу (2001); Пе{а~ка зона код Аутобуске станице “Ласта - Авала” у Београду (2002, пројекат); Кафе “Клит” у Младеновцу (2002); Пе{а~ка зона у Новом Бе~еју (2003, истра`иваwе и идејно ре{еwе); Комплекс базена у Крагујевцу (2003, делими~но реализовани пројекат); Спортски {колски базен у Крагујевцу (2003); Базен Дома војске у Крагујевцу (2004); Аутобуска станица у Обреновцу (2003-2004, реконструкција и доградwа); Кафана “Језеро” у Младеновцу (2004); Кафана у Обреновцу (2005, уре|еwе ентеријера); Кру`на ку}а у Београду (2005); Гара`а у Блоку 70 у Новом Београду (2005, пројекат).