Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТЕВАНОВИ] Андра

(1859, Београд - 1929, Београд)

Студирао у Београду (1877-81). Запослен

у Министарству гра|евина (1881-

83), а потом студирао архитектуру на

Техни~кој високој {коли у [арлотенбургу

крај Берлина (1883-89). По повратку

у земqу, запослен у Министарству

гра|евина (1890) и као наставник на Техни~

ком факултету Велике {коле (1890

до пензионисаwа 1924). По~асни доктор

техни~ких наука на Техни~ком факултету

Универзитета у Београду (1925).

Дела: (в. ТИМОВИ / НЕСТОРОВИ],

СТЕВАНОВИ]) и: Зграда Српске богословије

у Призрену; Црква у Косовској

Митровици; Зграда САНУ у Кнез Михаиловој

ул. бр.35 (1913-24, Д.\ор|еви},

А.Стеванови}).

Библ.: Уметности и архитектура, Српски

техни~ки лист, Београд 1890; Стара

српска црквена архитектура и wен зна-

~ај, Српски кwи`евни гласник, Београд

1903; “Скице за нову цркву у Тополи”,

Српски кwи`евни гласник, кw.12, Београд

1904, 788 (в. Димитрије Т.Леко,

Скице за нову цркву у Тополи, Српски

кwи`евни гласник, Београд 1904); О

заветној мисли св. Саве, Београд 1908;

Једно занимqиво откри}е у изгледу,

Српски кwи`евни гласник, Београд

1920.

   Богдан Несторови}, Београдски архитекти

Андра Стеванови} и Никола Несторови},

Годи{wак града Београда,

кw.XXИИ, Београд 1975, 173-185.

  [ематизам, 1890-1912; Изло`ба,

1912, 46; Стојанови}, 1912, 16-18; Н.

Несторови}, 1937, 74-75, 78, 86-88;

Круни}, 1954; Б.Несторови}, 1954, 169,

171-173; Мамбријани, 1969, 76; Му{и~,

1969, 390; Маневи}, 1972, 12-13, 16-17,

35-36, 79; Мартинови}, 1973, 16;

Б.Несторови}, 1973, 340; Б. Несторови},

Преглед, 1974, 142, 157-158, 160;

Б.Несторови} (рук), 107, 111, 334-335,

341-344, 371, 383, 389, 406-413, 428-429,

431, 441, 510-511, 516-517, 530-531, 550-

551, 553-554, 574-576; Митрови}, 1975,

6; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 109.

  Димитрије Т.Леко, Реклама професора

Универзитета г.Николе Несторови-

}а, Београд 1909; Први доктор Техни~

ког факултета, Политика 16.3.1925,

4; Др х.ц. Андра Стеванови}, Политика

16.11.1929, 5; Владимир ]орови}, Смрт

Андре Стеванови}а, Српски кwи`евни

гласник, кw.28, Београд 1929, 567; Пера

Ј. Попови}, Андра Ј.Стеванови}, Српски

кwи`евни гласник, кw.29, Београд

1930, 353-359; Пера Ј.Попови}, Андра

Ј.Стеванови}, архитект, професор, Београд

1929; Зоран Маневи}, Једна полемика

из 1904. године, Архитектура

урбанизам, бр.49-50, Београд 1968, 114-

115; Д.\ури} Замоло, Архитекта Андра

Стеванови}, Архитектура урбанизам,

бр.67, 1972.