Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Милан  (? - 1974, Београд)

Дела: Сајми{те (М.Пантови}, М.Крсти}, Б.@е`еq (1954-57); ТВ тораw на Авали (1960-66, У.Богунови}, М.Јаwи}, М.Крсти}); ТВ тораw на Ири{ком венцу (1974, пројекат, У. Богунови}, С. Јаwи}, М. Крсти}).

Библ.: Танке qуске од армираног бетона, Изградwа, бр.12, Београд 1972, 1-2 (репринт у: Изградwа, бр.11-12, Београд 1986, 58-59).

Општа лит.:  Изло`ба, 1958, 98, 100; Маневи}, 1972, 30, 32; Белоусов, 1973, 14, 182; Салон, 1974; Митрови}, 1975, 40-41, 112-113; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 185-186; Миленкови}, 1987, 78, 146, 209; [траус, 1991, 42, 263-264; Брки}, 1992, 198-199.