Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИВА^КОВИ] Светозар (1844, Делиблато - 1924, Београд)

Студирао у Бе~у (Академија ликовних уметности, 1869-74). Запослен у Министарству гра|евина (1881-99 и 1901-08).

У групи Ханзенових у~еника, пореклом Војво|ана, Ива~кови} се најви{е бавио пројектоваwем цркава. Каријеру је запо~ео сјајном Преобра`еwском црквом у Пан~еву (1874-78), најбоqим примером Ханзенове варијанте византијског стила у на{ој архитектури. Купола Преобра`еwске цркве вели~ином и обликом нигде није ви{е била достигнута, како у Ива~кови}евим делима, тако и у делима осталих wегових савременика.

Зна~ајно Ива~кови}ево оствареwе је и Капела породице Хари{ на Земунском гробqу (1875). У области профане архитектуре једино зна~ајно Ива~кови}ево дело је зграда Министарства правде на Теразијама 41 (1883, С.Ива~кови}, Ј.Суботи}). Композиција фасаде поти~е из неоренесансне традиције, а керами~ка облога је резултат Ханзенових поука.

З.Маневић

Дела: Преобра`еwска црква у Пан~еву (1874-78); Зграда Министарства правде на Теразијама 41 (1883, С.Ива~кови}, Ј.Суботи}); Црква св.Илије у Лесковцу (1889); Црква св.Николе на Новом гробqу у Београду (1893); Црква манастира св. Петка Иверица у Си}ева~кој клисури (1898, С.Ива~кови}, Ј.Илки}).

Општа лит.:  [ематизам, 1882-1899; Изло`ба, 1912, 44; Стојанови}, 1912, 18; Н.Несторови}, 1937, 70, 77-79; Б.Несторови}, 1954, 171; Мамбриани, 1969, 52; Б.Несторови}, рук., 114, 308-309, 317, 341, 375-376, 386-387, 441, 539-544, 547, 552- 553, 557, 566, 573-574; Маневи}, 1972, 11, 13, 17; Б.Несторови}, Преглед, 1974, 142-143, 145-146, 151, 156; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 109; ЛЕЈ, 1984, 653; Јованови}, 1987, 109-111, 114-116, 118, 120, 123-124, 128, 130, 133, 152, 160, 172, 175, 188, 195, 201, 216, 241; Маневи}, 1997, 76.

Остала лит.:  ...Светозар Ива~кови}, неимар, Орао, Нови Сад 1879, 117-120; Александар Кадијеви}, О архитектури цркве св. Илије на лескова~ком Хисару, Лескова~ки зборник, кw.XXXVII, Лесковац 1997, 61-64.