Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛУНОВИ] Василије

(1948, Цетиwе)

Студирао у Београду (1967 - 74). Запослен

у ГП “Рад”, Заводу за пројектоваwе

ЦИП и као наставник на Архитектонском

факултету у Београду.

Дела: (в. ТИМОВИ / МИЛУНОВИ], МИТРОВИ])

и: Уре|еwе улице Модене у Новом

Саду (1996, конкурсни пројекат, В.

Милунови}, Д.Миqкови}, З.Радоји~и});

Пословна зграда МПЦ у Новом Београду,

(2002); Породи~на ку}а [апоwи}

ЛЕКСИКОН НЕИМАРА

278

П.Мило{еви}

Р.Мило{еви}

(2003 - 04, са Ј. Иванови}, Војводи}).

  (в. ТИМОВИ / МИЛУНОВИ], МИТРОВИ])

и Вуји}, 2002, 86 - 87; Салон, 2003,

29; Салон, 2005, 63; Салон, 2006, 90 - 91.