Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТОЈАНОВИ] Братислав

(1912, Београд - 1996, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1936). Самостални

аутор (1936-41). Запослен у Дирекцији

за изградwу Новог Београда

(1948-51), Управи за пројектоваwе

ИОНО-а града Београда (1948-53),

Пројектном бироу “Облик” (1953-58) и

Заводу за урбанизам града Београда

(1958 до пензионисаwа).

Дела: Зграда дру{тва “Мајка Јевросима”

у Булевару краqа Александра 20

(1940); Ку}а Миодрага Или}а Ракова~

ког у Косовској 43 (1940); Стамбена

зграда у Ул. ^еде Мијатови}а 1 (1940);

Стамбена зграда на углу улица Милана

Раки}а и Јована Петкови}а (1940); Сама~

ки хотел у @елезнику (1958, Б.Стојанови},

В.Стојанови}); Историјски Спомен

парк “^а~алица” у По`аревцу (1952,

1962-67); Културни центар у Картуму

(1957, 1961-64); Споменик југословенским

`ртвама фа{изма у Маутхаузену

(1958, Б.Стојанови}, Н.Глид); Ку}а Родоqуба

^олакови}а на углу ул. Аугуста

Цесарца 39 и Толстојеве 48 (1977); Ку}а

Петра Стамболи}а на углу ул. Аугуста

Цесарца 39 а и Толстојеве 50 (1977);

Ку}а Крсте Попиводе у Ул. Аугуста Цесарца

37 (1978); Амбасада Југославије у

Гани (пројекат); “Дунав град” на левој

обали Дунава (око 1965, урбанисти~ки

пројекат).

Библ.: О осниваwу Дру{тва ин`еwера

и техни~ара, Техника, бр.2, Београд 1946,

40-41; О изградwи великог Београда,

Рад, Београд 2.9.1947, 4-5; О архитектури

нове Југославије, Техника, бр.2-3,

Београд 1947, 39-41; О социјалисти~кој

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

357

архитектури, Архитектура, бр.4-6, Загреб

1947, 14-15; О неким питаwима архитектуре

код нас, Техника, Београд

1949, 186-192; Архитектура Београда

1944-1954, Годи{wак Музеја града

Београда, кw.И, Београд 1954, 189-200;

О идејноестетским проблемима архитектуре

и урбанизма Београда, Техника,

бр.5, Београд 1959, 717-731; Београд

на левој обали Дунава, Архитектура

урбанизам, бр.41-42, Београд

1967, 96-98; (и Уро{ Мартинови}), Београд

1945-1975. Урбанизам, архитектура,

Београд 1978, 1-103; Архитекта

Драги{а Бра{ован, Урбанизам Београда,

бр.51, 1979, 17-31; ^етрдесет година

Београда у социјалисти~кој Југославији,

Изградwа, бр.9-10, Београд 1984,

15-26; Београд - у ратном вихору и

~етрдесет година у социјалисти~кој

Југославији, Годи{wак града Београда,

кw.XXXИ, Београд 1984, 177-189.

  Изло`ба, 1958, 90; Маневи}, 1972,

27, 38; Мартинови}, 1973, 25, 75, 80;

Стојанови}, Мартинови}, 1978, 14, 20-

21, 25-26, 36, 38, 95, 101-103, 150-151;

Миленкови}, 1987, 57