Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТОНО[И] Мирослав  (1932, Нови Сад)

Студирао у Qубqани (Факултет за архитектуру и гра|евинарство, дипл. 1955). Од 1987 до данас самостални аутор.

Дела: Бензинске пумпе и ~екаонице (1972, типски објекти); Хотел “Оморика” на Тари (1976-77); Хотел “Бристол” у Београду (1977-78, уре|еwе ентеријера, М.Крстоно{и}, П.Варга, О.Војтеховски, И. Секере{, Л.Ердеqи, В.А~анска); Хотел “Парк” у Новом Саду (1980, доградwа новог крила и реконструкција постоје}ег објекта).

Општа лит.:  СалонСМ,1981; Салон, 1981, 115-116; ЛЕЈ, 1987, 141; Миленкови}, 1988, 242; СалонСМ, 1989.