Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОМИ] Милан (1945, Вр{ац)

Студирао у Београду (дипл. 1968). Запослен

у бироу “Аркон” (1968 - 2001) и предузе}

у “Бео-потез” (2001 до данас).

Дела: Стамбени блок “АДА” у Новом

Саду (1969); Северни део Прве месне

заједнице у Земуну (1970 - 73); Косовска

банка у При{тини (1970); Стамбени

блок на Дедиwу (1981 - 82); [кола за

музи~ке таленте у ]уприји (1985); Стамбени

блок “Ердоглија” у Крагујевцу (1988);

Стамбени објекат “Ц”, Ретензија у Земуну

(1988); Три пословно стамбена блока

у простору улице Краqа Александра,

Зреwанин (1991 - 95); Стамбени објекти

20, 21, 24 и 25 на Бе`анијској коси (1990

- 93); Три низа стамбених објеката у насеqу

“Моко{ица”, Дубровник, Хрватска

(1989 - 90); Храм св.Великому~еника

Пантелејмона у Миријеву (1999 - 2000);

Храм св.Јоакима и Ане у Калу|ерици

(2005).