Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КУРТОВИ] Иво  (1910, Сутиван на острву Бра~у - 1972, Београд)

Студирао у Београду (1928 - 50). Бавио се сликарством (1934-41). Запослен у Министарству гра|евина (1946), Савезном заводу за пројектоваwе “Југопројект”, Пројектном заводу Србије и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1958-72).

Дела: Основна {кола у Земуну (1955); Галерија Павла Беqанског у Новом Саду (1961); Зграда Споqнотрговинске коморе на углу Кнез Михаилове ул. и Обили}евог венца у Београду (1957- 62); Зграда Народне библиотеке Србије (1957, 1965-73).

Библ.: (и Д.Крсманови}), О системима стаза вазду{них пристани{та, На{е гра|евинарство, бр.2, Београд 1949, 103-110; (и Д.Крсманови}), Интерконтинентално вазду{но пристани{те Београд, На{е гра|евинарство, бр.2, Београд 1949, 119-129;

Општа лит.:  Изло`ба, 1958; Изло`ба, 1964; Изло`ба, 1968; Маневи}, 1972, 30, 32; Белоусов, 1973, 142; Митрови}, 1975, 78- 81; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 24- 25, 112; ЛЕЈ, 1987, 161; [траус, 1991, 102; Брки}, 1992, 271, 278-283.

Остала лит.:  Михајло Митрови}, Иво Куртови}, смели градитеq, Политика 12.8.1972, 16; Зоран Маневи}, Последwи поздрав, НИН 10.9.1972, 48; Оливер Мини}, Ин мемориам, Архитектура урбанизам, бр.68-69, Београд 1972, 95; Милорад Мацура, Иви Куртови}у у спомен, Зборник радова бр.6, ИАУС, 1972, 1; А.(qо{а) [егви}, Ива Куртови}, ^овјек и простор, бр.2, Загреб 1973, 13; Зоран Петрови}, @ивот и дело Иве Куртови}а (1910-1972), Архитектура урбанизам, бр.73, Београд с.д. (1975), 8-20; Уро{ Мартинови}, Сувременици Богојеви} - Куртови}, ^овјек и простор, бр.6, Загреб 1975, 22-25; (Уро{ Мартинови}) Иво Куртови}, Урбанизам Београда, бр.29, Београд 1975, 34.