Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДУСИНОВИ]

Боривоје

(1944, Добановци)

Дипломирао на Архитектонском факултету

у Београду 1969. Као архитекта радио

у ви{е пројектних бироа.

Пројектовао је комплекс стамбених објеката

у ви{е стамбених блокова на

новосадском Новом насеqу са С. @упанским

и Р. Цветковом (1979-86) где се

посебна па`wа поклаwа компоноваwу

стамбених јединица и прилазних повр-

{ина. У ви{е пројеката за објекте осигуравају}

ег дру{тва аутор се одлу~ује за

трајне материјале и карактеристи~не

обликовне форме {то доноси високо естетизовану

пословну архитектуру као у

слу~ају објекта у Ба~кој Паланци (1997)

и [иду (2005). Поред објеката, за исто

осигуравају}е дру{тво пројектовао је

пословне ентеријере у Прибоју, Суботици,

Бе~еју и Горwем Милановцу (1998-

2005).

Пословна зграда “Булевар” на новосадском

Булевару ослобо|еwа (2002) најавила

је експанзију употребе стакла у

архитектури новог пословног и економског

центра града. Изразито функционалан

објекат одликују добре пропорције

и провидна плавкаста структура.

У осталим пројектима те`и ефектним

архитектонским и дизајерским ре{еwима,

квалитетној терми~кој и техноло{

кој обради који доносе добру одр-

`ивост и у{теде у енергији.

В.Ми.

Дела: Стамбени комплекс - насеqе са

7000 становника, Бор (1971); Резиденцијални

објекат Председника, доградwа

и реконструкција, Кара|ор|ево

(1975); Комплекс стамбених објеката,

Бео~ин (1983); Стамбени објекат, Фру{-

когорска, Нови Сад (1983); Продајни

ауто салон “Застава”, Нови Сад (1984);

Стамбени комплекс, Сомборска пруга

(1988); Стамбени објекти, М. Димитријеви}

а (1995) и бра}е Рибникара (1996)

Нови Сад; Пословни објекти “ДДОР

Нови Сад” у Новом Саду (1999, реконструкција),

Пан~еву (2003, са Н. Радусинови}

ем) и [иду (2005).

  Д.Крсти}, Стамбени објекти, Ново насеqе,

И етапа, ДаНС бр. 6, Нови Сад, 1986;

Б.Радусинови}, Пословна зграда “ДДОР

Нови Сад” у Ба~кој Паланци, ДаНС бр.

22, Нови Сад, 1998; Б.Радусинови}, Пословно

- тр`ни центар на Булевару

ослобо|еwа у Новом Саду, ДаНС бр.

25, Нови Сад, 1999; Н. Радусинови},

Палата за XXИ век, ДаНС бр. 45, Нови

Сад, 2004; З. Маневи}, Пословна зграда

ДДОР Нови Сад у Пан~еву, Архитектура

бр. 82, Београд, 2004; М. Јевти},

Стилски кола`, НИН, Београд, 19.

8.2004; Д. Поли}, В. Митрови}, Дога|ај у

[иду, ДаНС бр. 52, Нови Сад, 2005; В.

Митрови}, Зид и антизид - Стакло у новој

архитектури Булевара ослобо|еwа

у Новом Саду, ДаНС бр. 52, Нови Сад,

2005.

  Октобарски салон, Нови Сад 1978,

1984; СалонСМ 1981, 1985, 1993; СалонНС

1999, 2000, 2001, 2002; Салон 2006.