Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 НИКОЛИ] @ивојин

(Ли~ни подаци непознати)

Студирао у Минхену (1908-12). Запослен

у Министарству гра|евина (1913). У~естовао

у пројектоваwу и гра|еwу Дворског

комплекса на Дедиwу (1926-29).

Дела: Зграда У Ул. Топли~ин венац 1

(1921-23, Специјална полиција за време

Другог светског рата, ОЗНА у послератном

периоду); Зграда на углу Обили-

}евог венца 6 и Мар{ала Бирјузова 30

(1921); Ку}а трговца \оке Павлови}а у

Гра~ани~кој 9 и Цара Лазара 12 (1922-

24); Ку}а Вукосаве Јаwи} у Косовској

39 (1923); Зграда Вра~арске задруге на

углу ул. Крунске 3 и Кнеза Мило{а (1923

- 24, данас зграда Турске амбасаде); Ку-

}а др Проти}а у Ул. Андри}ев венац 10

(1924); Ку}а Милана Павлови}а у Ул.

мајке Јевросиме 7 (1924, @.Николи}, В.

Ста{евски); Ку}а Еле Хаyи} у Влајкови}

евој 10 (1928); Ку}а Јове Крсманови}

а у Ул. ~ика Qубиној 6 (1931, Д.М.

Леко, @.Николи}).

  Б.Несторови}, 1973, 378; Коwику{и},

1988/89, 117.