Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] Игwат

 

(1904, Београд - 1973, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1929). Запослен

у Техни~кој дирекцији Београдске

оп{тине (1929-36). Самостални аутор

(1936-41). Запослен у Техни~ком одеqеwу

ИОНО Београда (1945), предузе}

у “Југопетрол” (1946-48), Гра|евинској

управи Синдиката (1948-51) и на Гра|евинском

факултету у Београду (1951).

Дела: Градска болница у Београду (1931);

[кола “на ~истом ваздуху” у [уматова~

кој ул. (1931) Дом Удру`еwа студенткиwа

“Краqица Марија” у Ул. 27 марта

(1932); Дом Занатско - пензионог фонда

у Колар~евој 4 (1936); Ку}а @ивојина Јованови}

а на Теразијама 6 (1937); Сопствена

ку}а у Ул. кнегиwе Зорке 36 (1937);

Ку}а Алфреда Медине у Скендер беговој

8 (1937); Ку}а Светислава ]ири-

}а на углу Крунске 30 и Ул. Светозара

Маркови}а (1937); Ку}а Густава Хабера

у Ул. бра}е Неди}а 8 (1938); Вила Николе

Брзакови}а на углу Дедиwске ул.

(1938); Ку}а Ду{анке Арадски у Сти{-

кој 14 (1938); Ку}а Бо`идара Јованови}

а у Македонској 24 (1938-39); Ку}а

Мице Проти} у Ул. Милутина Боји}а 9

(1939); Сопствена ку}а у Кумановској

21 (1939); Ку}а Радомира Јованови}а у

Ма~ванској 21 (1939); Ку}а Драгомира

Проти}а у Хиландарској 24 (1939); Ку}а

адвоката \ори}а у Ул. Yорyа Ва{ингтона

36 (1940); Палата Београдске

задруге на Тргу републике (1940, пројекат);

Дерматоло{ко - венероло{ка клиника

на углу Булевара ВЈ и Тир{ове

(1940, пројекат).

  Круни}, 1954; Мартинови}, 1973, 59,

75-76; ЛЕЈ, 1987, 614.