Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КУЗМАНОВИ] Слободан    (1948, ^енеј, Нови Сад)

Студирао у Београду (1967 - 73). Запослен у разним бироима. Од 1993 до данас самостални аутор.

Као познавалац традиционалне архитектуре војво|анског амбијента у раду користи елементе старе панонске архитектуре. У пројекту двојне виле на ^енеју (1978) примеwује радикални приступ ре{еwу кровних повр{ина као и доследну диспозицију унутра{wег простора. Од самог по~етка рада активно се бави пројектоваwем стамбене архитектуре. Као плодни стваралац радио пројекте за поједина~не градске интерполације, стамбене блокове у старом градском језгру као и у новосадском Новом насеqу. У пројекту за стамбенопословну зграду на Булевару ослобо|еwа (1985) даје визију укрупwеног стамбеног блока кроз допадqиву игру маса са акцентом на традиционалном градитеqству, уз доследно понавqаwе мотива уситwене поделе отвора и ло|а на полихромно третираним фасадама.

На трагу предходног укрупwаваwа стамбених блокова пројектује стамбено насеqе “[онси” (1989) у Новом насеqу, где је драмати~ност фасада и кровова јо{ изра`енија. У низу ви{епороди~них урбаних вила у Питагориној улици (1989) варира елементе панонског градитеqског насле|а као и у пројекту Пословно - рекреативног центра ПТТ на Рибарском острву (1995) који доноси подсе}аwе на старе приобалне ку}е уроwене у природни амбијент. Тако|е базиран на локалној традицији је и пословно - едукативни центар ДДОР-а Нови Сад на Пали}у (1993) који представqа допринос континуитету околине уз доминацију традиционалних облика и материјала. Техни~ки и занатски квалитет дају овом невеликом објекту изразиту ексклузивност. Током раних деведесетих пројектује ви{е пословних објеката унутар стамбеног насеqа Лиман ИИ од којих се прецизно{}у израза исти~е пословни објекат ДДОРа (1992. са А.Димитријеви}ем).

Стамбене куле у Новом насеqу (1997) доносе економи~но и функционално ре{ене маwе стамбене јединице, и својим се обликом, полихромијом фасада и квалитетно ре{еним ло|ама добро уклапају у савремени корпус насеqа. Израдио је пројекте за ве}и број ентеријера и уре|еwа пословних и јавних простора, у којима је нагла{ен осе}ај за примеwене материјале уз по{товаwе зате~еног простора и употребу индустријског мобилијара. Радове је излагао на самосталним изло`бама у Новом Саду 1986. и 2000. године.

В. Митровић

Дела: Управна зграда Градског зеленила, Нови Сад (1976); О[ “\ура Јак{и}”, Ка} (1984); Стамбена зграда у улици Драге Спаси} (1985); Стамбене зграде у улици Илије Огwанови}а 4, 8 (1985-86); Надоградwа старе гра|анске ку}е на Тргу младенаца (1988); Пословни центар на Булевару Народног фронта (1989); Пословни центар на Булевару цара Лазара (1990); Стамбена зграда у Караyи}евој улици (1991); Пословни центар у Змај Јовиној улици 26 (2001).

Општа лит.:  Салон, 1986; СалонСМ, 1993.

Остала лит.:  С.Јованови}, Ка визуелном идентитету, Дневник 25.4.1986; З.Маневи}, Допринос континуитету, На{а Борба 18.4. 1996; Р.Милосавqеви}, Дух места-Пали} на Пали}у, Ку}а Стил, бр. 64, Београд 1999; С. Јованови}, Уметни~ке визије Кузманови}а, ДаНС, бр. 30, Нови Сад 2000.