Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] Светислав

 

(1955, Подгорица)

Студирао у Београду (дипл. 1980). Запослен

у Оп{те гра|евинском предузе}у,

Подгорица (1981), Републи~ком заводу

за урбанизам и пројектоваwе, Подгорица

(1981 - 89 и 1998 - 2002 ), Радној организацији

за просторно планираwе и

уре|еwе простора, касније “Арцус пројецт”,

Подгорица (1989 - 91), “Арцада енгинееринг”,

Београд (1991), “Моцца цомерце

- пројецт енгинееринг”, Подгорица

(1992 - 94), “Пројецт енгинееринг”, Подгорица

(1994-98), “Инкоплан”, Подгорица

(2003 - 04), Архитектонском факултету,

Подгорица (2004, где и сада ради).

Нови објекти у на{им градовима нај-

~е{}е су без континуитета једни у другима,

поготову без додира са традиционалним,

те је сваки од wих сам за себе

посебна при~а, која у многим слу~ајевима

ни{та не казује. У таквим примерима

аутору, као овом, предстоји отклон

од тога да са дистанцом несметано запо~

не. На Диспе~ерском центру у Подгорици

(1996) он хетерогеним материјалима

и обрадама, слободним формама,

уз негацију уоби~ајених подела по

хоризонтали и вертикали, прави своју

композицију. У разликама не долази до

потираwа, но истицаwа ефектом контраста:

светло - тамно. Наизглед нестварно

вра}а се у стварно асоцијацијом

на традиционалну капију и са ло|ама на

боковима, које су само назнака а не и

прека потреба, те имају и стубове који

одговарају само wиховом карактеру. На

једним фасадним повр{инама светлост

се, због такве природе материјала,

зауставqа, а на другим рефлектује,

стварају}и варку разлике у дистанци.

Ова проблематика је предмет како wеговог

пројектоваwа тако и наставе у коју

је укqу~ен на Архитектонском факултету.

Ради на свим пројектима до Просторног

плана Републике. Редовно у~ествује

на саветоваwима, салонима архитектуре

и урбанизма, са посебним интересоваwем

за насле|е у архитектури.

А.М.

Дела: Летwа позорница, Цетиwе (1986);

“Тро{арина”, Бал{и}а пазар, Цетиwе

(1987); Урбанисти~ки план историјског

језгра, Даниловград (1996); Стамбени објекат,

Горица Ц, Подгорица (1993); Пословни

објекат “Бутекс”, Светозара Маркови}

а, Подгорица (1999, С. Попови}, Ј.

Попови}); Парохијски дом, Улциw (1997

у изво|еwу); детаqни урбанисти~ки

планови Забјело Б1 (2004), \еране, Пиwе`

1 и 2, Нова махала, Бијела гора,

Метеризи, Улциw град, Улциw (1986);

ентеријери “Амадеус” (1986), “Керберцентар”

(1993), Подгорица, “Посејдон”,

Улциw (1993).

Библ.: “Архитектонски атлас Црне Горе”

(2006, Д.Вуксанови}, С.Попови}); “Урбана

обнова варо{и Мурино”, Изградwа,

бр. 6, Београд 2003, 215-221; “Искуство

предузетни{тва и урбанисти~ког планираwа

у Црној Гори”, Урбани менаyмент,

урбани маркетинг и предузетни{

тво, Београд 2003, 149-154.

  Салон, 1989, 1992, 2001, 2002, 2004,

2005; УрбСалон 1996, 1999.