Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИТРОВИ] Бранка

(1935, Ли{тица - 1989, Сремска Митровица)

По завр{етку средwе техни~ке {коле

у Мостару каријеру је запо~ела као

гра|евински техни~ар у Сарајеву. Радила

на градили{тима у БиХ (1954-58).

Дипломирала на Архитектонском факултету

у Београду (1963). У по~етку радила

је као техни~ар а потом као архитекта

у ДП “Сремпројект” до 1987. када оснива

први приватни пројектни биро у

Војводини. Бавила се пројектоваwем

стамбених и пословних зграда, породи~

них ку}а и де~ијих установа. Израдила

је пројекте за бројне ентеријере

од којих се исти~у Библиотека, Биоскоп

и Позори{те у Сремској Митровици.

В.Ми.

Дела: Де~ији врти}и (1976-1981); Стамбене

зграде (1978); Капела на Новом

гробqу (1980); Стамбене зграде насеqа

“Орао” и “Камеwар” (1983); Стамбено

- пословна зграда Војво|анске банке;

Модна ку}а (око 1980), све у Сремској

Митровици

  СалонСМ, 1981; СалонСМ, 1989.