Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РА[ЕВСКИ ЈОН^И]*

Qиqана

(1926, Заје~ар)

Студирала у Београду (1946-52). Запослена

у Урбанисти~ком заводу града

Београда (1952-55) и предузе}у “Енергопројект”

(1955 до пензионисаwа 1982).

У стварала{тву Qиqане Ра{евски

препознају се зна~ајна дела из разли~

итих области архитектонске праксе

кроз ви{е урбанисти~ких пројеката, административних

и индустријских објеката,

као и кроз мно{тво успе{них конкурсних

утакмица. Као сна`на фигура

у тимским подухватима оставила је упе-

~атqиве трагове, пре свега у делима

која су настала у сарадwи са А. Ра-

{евским.

Основни став овог аутора примеwен у

пројектоваwу стамбених објеката и насеqа

је, пре свега, ~овекомерност простора,

трагаwе за wеговом аутенти~-

но{}у и карактером кроз сваки спрат,

сваки стан и сваки поједина~ни део тог

простора, без претенциозног обликоваwа,

кори{}еwем опеке као традиционалног

градитеqског материјала, у

духу времена и у условима економи~-

ности градwе у којима су дела настајала.

Карактеристи~ан пример оваквих

опредеqеwа је стамбени блок изме|у

ул. Миле{евске и Цара Николе ИИ (1973-

74, три солитера пројектовала је Q.Ра-

{евски, а попре~ни тракт А.Ра{евски).

И код {ирих урбанисти~ких поставки, и

поред захтева за великом густином

становаwа, препознатqива је доследност

у те`wама за ствараwем хуманог

простора; избегава се круто {ематизоваwе

и ре|аwе спратова, ослоба|ају се

визуре и успоставqа складан однос

објеката у оквиру датог природног амбијента.

Посебан опус представqа рад на пројектима

ви{е објеката робних ку}а

(Бор, Ваqево, При{тина итд.), у оквиру

којих аутор следи сло`ене функционалне

захтеве и маwе - ви{е типизоване

форме у обради овакве врсте

објеката. Робна ку}а “ЛУКС” у центру

Косовске Митровице (1975-79) пример

је успелог транспоноваwа локалних карактеристика

средине у модеран архитектонски

израз.

Ј.М.

Дела: Робна ку}а “Грмија” у При{тини

(1970 - 73); Робна ку}а “Београд” у центру

Бора; Робна ку}а “Београд” у Ваqеву.

  Салон, 1974; Салон, 1979, 34-35.