Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СМИQАНИ] Миливоје

(Ли~ни подаци непознати)

Бавио се пројектоваwем и изво|еwем

објеката у првој половини 20. в.

Дела: Ку}а предузима~а Васе Те{и}а у

ул. Ивана Милутинови}а 63 (1907);

Сопствена породи~на ку}а у Ул. 29

новембра 48 (1921-23); Стамбена зграда

на углу Ду{анове и Француске 37 а

(1922); Сопствена ку}а у Ул. Алексе

Ненадови}а 6 (1923).

  Стојанови}, 1912, 83;