Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ФАРКАШ Имре (1924, Нови Бе~еј)

Студирао у Београду (дипл. 1950). По дипломираwу био анга`ован као асистент а потом и као хонорарни наставник на предметима Нацртна геометрија, Перспектива и Техни~ко цртаwе на Архитектонском одсеку Техни~ког факултета у Скопqу где остаје до 1955. године. У том периоду био је помо}ник директора за пројектоваwе при истом Факултету а бавио се пројектоваwем и израдом стати~ких прора~уна. Најпознатији пројекти Имре Фарка{а у Македонији су Гимназија у Тетову (1951) и ве}и стамбени блок за универзитетске наставнике, настао у сарадwи са колегом Ристом [екеринским (1955). Током наредне деценије `иви и ради у Новом Саду као воде}и архитекта у ПБ “Архитект” где пројектује ви{е јавних и {колских зграда (Производна хала Кулпин, Средwа ма{инско - техни~ка {кола, Средwа медицинска {кола, Педаго{ки факултет и типски пројекат осмогоди{wе {коле на Лиману И, као и ве}и број стамбених зграда. Нови Сад напу{та 1966. године и сели се у град Брамптон у Канади, где се бави архитектонским пројектоваwем до пензионисаwа 1996. године.

Фарка{ је припадао бројној групи дома}их архитеката који су стварали под јаким утицајем европске функционалисти~ке архитектуре. Wегова дела карактери{у функционалисти~ки дизајн ентеријера и екстеријера, примена равних кровова и разли~итих материјала.

В.Митровић

Библ.: Путни~ка `елезни~ка станица Нови Сад, Билтен Савеза архитеката Србије бр. 1, Нови Сад, 1963.

Остала лит.:  Г. Константиновски, Имре Фарка{, у: Градителите во Македонија XВИИИ - XX век, Скопје 2001, 226-227; Р. Дабети}, В. Митрови}, @елезни~ка станица у Новом Саду - 4 деценије касније, ДаНС бр. 56, Нови Сад, 2006.