Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРОВИ] Василије

 

 

(1940, Трстеник)

 

Студирао у Београду. Запослен у предузе}

 

у “План” у Трстенику, Заводу за урбанизам

 

у Кру{евцу, предузе}у “Енерготехник”

 

у Врwа~кој баwи. Самостални

 

аутор и власник предузе}а “Арсин-

 

`еwеринг” у Трстенику.

 

Богата активност В.Петрови}а обухвата

 

неколико десетина реализованих

 

породи~них стамбених објеката у Трстенику

 

и wеговој околини, индустријских

 

и пословних објеката, {колских

 

објеката. Ако се овој {ирокој лепези

 

тема додају и урбанисти~ки пројекти,

 

ентеријери и спомен обеле`ја, немогу}

 

е је отети се утиску о несвакида{-

 

wој појави у на{ој савременој архитектури.

 

Петрови}ево дело плени обимно{}

 

у и оп{тим квалитетом, док поједина

 

дела као {то су Управна зграда предузе}

 

а “Енерготехник” (1987) и Апартманско

 

насеqе “Језеро” (1995), оба реализована

 

у Врwа~кој баwи, најавqују

 

потребу да се посебно истра`е Петрови}

 

еви ликовни афинитети како би

 

се до{ло до бли`е класификације.

 

З.М.

 

Дела: Стамбени објекат у Трстенику

 

(1975); Зграда Конфекције “Пантекс” у

 

Врwа~кој баwи (1982); Пословни објекат

у Врwа~кој баwи (1994).