Извод из тгрећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАК[ЕЈЕВ Леонид  (1897, Санкт Петерсбург - ?)

Дела: Ку}а Данила Јованови}а у улици Гундули}ев венац 56 (1931); Ку}а Николе Динови~ног у Wего{евој 71 (1938-39); Ку}а Илије Богданови}а у Ул. мајке Јевросиме 48 (1937-38); Ку}а Димитрија Стојкови}а у Ул. Баба Ви{wиној 46 (1939); Ку}а Махмуда Сафикјурyија у Кнез Михаиловој 25 (1939); Ку}а Ма{е и Самуила Закса у Француској 22 (1938); Ку}а Ср|анке Маркови} у Ул. Светозара Маркови}а 60 (1939); Ку}а адвоката Драгана Златанови}а у Косовској 28 (1939); Ку}а Велибора и Косте Симонови}а на углу ул. Француске 16а и Господар Јевремове (1939).

Општа лит.:  Мартинови}, 1973, 25, 69, 75, 80.