Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОВА^ЕВИ] Драган  (1940, Се~а Река код Косјери}а - 2007, Београд)

Студирао у Београду (1959 - 64). Запослен у Гра|евинском комбинату “Град” у Косјери}у (1964-67); Предузе}у за пројектоваwе и ин`еwеринг “Инвест биро” у Београду (1968-90) и Предузе}у за пројектоваwе и ин`еwеринг “Монтинг” ин`еwеринг” у Београду.

Дела: Хотел “Гранд” у При{тини (1970- 73); Хотел “Скрапе`” у Косјери}у (1976-78); Пословни објекат “Електрокосово” у При{тини (1973-76); Пословни објекат “Ексимос” у При{тини (1973-76); Пословни објекат СДК у При{тини (1973-76); Зграда Qубqанске банке у При{тини (1979-81, Д.Кова~еви}, З.Зеки}); Стамбено насеqе “Ослободиоци Ваqева” у Ваqеву (1979-90, Д.Кова~еви}, Д.Младенови}); Пословни објекат Завода за уyбенике и предузе}а “Хромос” у Београду (1981); Урбанисти~ко - архитектонско ре{еwе пословног објекта “Арапска лига” у Тунису (1983, конкурсни пројекат, Д.Кова~еви}, З.Зеки}); Урбанисти~ко - архитектонско ре{еwе хотелског комплекса “Момбаса” у Кенији (Д.Кова~еви}, З.Зеки}); Урбанисти~ко архитектонско ре{еwе стамбеног насеqа “Парк” у При{тини (1983, конкурсни пројекат, Д. Кова~еви}, С. Миqкови}); Стамбена зграда у Улици светог Саве у Београду (1983); Зграда Банке у При{тини (1985 - 88, Д.Кова~еви}, З.Зеки}); Робна ку}а у @елезнику (З.Зеки}, Д. Кова~еви}, С.Рајови}).

Општа лит.:  Салон, 1978, 92-97; Салон, 1981, 99-101, 107-109