Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИХАQЕВИ] РИСТИ]*

Вера

(1953, Београд)

Студирала у Београду (1972-79). Запослена

у Заводу за изградwу Београда

(1979-96), предузе}у “Аероин`еwеринг”

и Урбанисти~ком заводу града Београда.

Дела: в. ТИМОВИ / МИХАQЕВИ],

ЦИГАНОВИ]