Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГОXИ] Боривоје

( ? - 1971, Београд)

Гра|евински ин`еwер, анга`ован у полемикама

поводом осниваwа Групе архитеката

модерног правца крајем двадесетих

година.

Библ.: За{то Београд није леп{и архитектонски,

Правда 30.12.1928, 6 (в. ...,Поводом

написа ин`еwера г. Гоyи}а, Правда

12.1.1929, 5); Поводом изло`бе београдских

архитеката. Отворено писмо

београдској ин`еwерској комори, Правда

21.7.1929, 6.