Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СУБОТИ] Јован

(1850, Пан~ево - 1890, Београд)

Студирао у Минхену (1871-72). Запослен

у Министарству гра|евина и

Министарству војном.

Дела: Зграда министарства правде на

Теразијама 41 (1883, С.Ива~кови}, Ј.

Суботи}).

   Qубомир Ники}, Архитект Јован

Суботи}, Зборник за ликовне уметности,

кw.18, Нови Сад 1982, 254.

  Коwику{и}, 1988/89, 118.