Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] @арко  (? - 1941, погинуо у близини Лајковца)

Дела: Основна {кола на Булбудеру (1928).

Остала лит.:  (Поставqен за арх 4.кл. Архитектонског одеqеwа Министарства гра|евина) Слу`бене новине 18.10. 1919; (Указ да се @арку Крсти}у, арх 2.кл. Министарства гра|евина ува`и оставка) Слу`бене новине 10.6.1921, 1.