Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТОЈАНОВИ] Елфрида

(1942, Београд)

Студирала у Београду (1962-66). Запослена

у “Пројектбироу” (1966) и “Сигмапројекту”

(од 1967 до пензионисаwа).

Елфрида Стојанови} је један од оних

аутора који су се кроз конкретно анга`

оваwе у оквиру својих мати~них

бироа, бавили ре{аваwем најразли~итијих

пројектних задатака, по~ев од “викенд”

ку}а, стамбених објеката, индустријских

и јавних зграда, па до израде

сло`ених урбанисти~ких ре{еwа.

Објекат који представqа круну пројектантске

делатности овог аутора је Пословни

објекат у Добра~иној улици 27

(1990-92), где су на сјајан на~ин ре{ени

многи пројектантски захтеви. Дубока и

уска парцела диктирала је габарит објекта,

а ~иwеница да се интервени{е у

нају`ем градском ткиву додатно је

анга`овала аутора да врло опрезно и

деликатно сагледа и одреди потезе како

би се један нов и савремен објекат

уклопио у постоје}у градску структуру.

Архитектура Елфриде Стојанови} оди-

{е мирно}ом, елеганцијом, пропорцијом,

проми{qеним и добро одмереним

детаqем који ненаметqиво али ефектно

нагла{ава су{тину, симболику и

препознатqивост објекта.

Ј.М.

Дела: Оп{тински суд у Крупwу; По{та

и АТ централа у Крwа~и (1981-83).

  Салон, 1985, 36.