Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОВА^ЕВИ] Qупка  (1939, Демир Капија, Македонија)

Студирала у Скопqу (1958-63, Архитектонски одсек Гра|евинског факултета). Запослена у предузе}у “Македонија пројект” у Скопqу (1963 - 71) и “Ни{ пројект” у Ни{у (1971 до пензионисаwа).

Дела: Спортска хала “^аир” у Ни{у (1971 - 74, Q.Кова~еви}, \.Злокови}); Стамбено насеqе “Криви вир” у Ни{у (1983); Стамбено насеqе “Дувани{те” у Ни{у (1988); Стамбено насеqе “Бубаwски хероји” у Ни{у (1988); Ни{ка банка у Ни{у (1988-89); Купали{ни комплекс “^аир” у Ни{у (1989, А.Бу|евац, Q. Кова~еви}); Стамбено насеqе “Зизи” у Бору (1989); Стамбено насеqе “Ардија” у Ни{у (1995); Стамбена зграда “Војвоткиwа” у Ни{у (1997); Стамбена зграда “Јулија” у Ул. 7 јули у Ни{у (1997).