Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТЕФАНОВИ] \ор|е

( ? - 1994, Ровиw, Хрватска)

Студирао у Београду (дипл. пре 1948).

Запослен у предузе}у “Ма{инопројект”

и у бироима у [вајцарској.

Дела: Зграда “Геокарте” у Булевару војводе

Ми{и}а 39 (1948, \.Стефанови},

Н.Гаврилови}, И.Азријел); Стамбене

зграде радника и слу`беника кqу~них

објеката на територији Србије (1952,

конкурсни пројекат, \.Стефанови}, И.

Анти}, И.Куртови}); Зграда Савезне гра-

|евинске коморе (1954-55, конкурсни

пројекат, \.Стефанови}, И.Анти}, И.Куртови});

Маwе стамбене зграде (1957,

конкурсни пројекат за типске објекте,

\.Стефанови}, И.Анти}, И.Куртови});

Зграда Природно-математи~ког факултета

на Студентском тргу 16 (1954-57,

са А.Секули}ем); Основна {кола у Лазаревцу

(пре 1960, \.Стефанови}, И.Анти},

К.Мартинкови}); Зграда за фабри~

ко особqе предузе}а Датwyлер, Алтдорф,

[вајцарска (пре 1970, \.Стефанови},

Q.Ан|елкови} Јованови}, Роналд

Рохн).

Библ.: Архитектонска форма у индустријској

изградwи, Техни~ки годи{wак

Ма{инопројект 1953, Београд 1953, 97-98.

  Изло`ба, 1958, 96-97; Маневи}, 1972,

31; Митрови}, 1975, 120-121; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 178-179.

  Мита \ур|еви}, О`иqци и опомене,

Београд.