Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕФТАНОВИ] Јованка  (1912, Београд - 1994, Београд)

Студирала у Београду (дипл.1937). Запослена у бироу В.Максимови}а и \. Лазареви}а (до 1941), Урбанисти~ком бироу Оп{тине града Београда (1945), Урбанисти~ком институту (1945-48), Урбанисти~ком заводу Србије (1948-50), Пројектном бироу “Србија” (1950-54) и “Пројектбироу” (1955 до пензионисаwа 1968).

Дела: Генерални план Крупwа (1947-48); Генерални урбанисти~ки план Крагујевца (1949-56); Генерални урбанисти~ки план Лознице (1954-59); Генерални урбанисти~ки план Аран|еловца (1959- 64); Генерални урбанисти~ки план Обреновца (1961-66); Стамбени солитери у Крагујевцу (1961); Споменик на Златибору (1962); Хотел “Крагујевац” у Крагујевцу (1962-64); Зграда Скуп{тине оп{тине Обреновац; Робна ку}а у Обреновцу; Хотел и депанданс “Палисад” на Златибору (1965-72); Хотел “[умарице” у Крагујевцу (1966-70); Хотел “Ловац” на Златибору (1968-71).

Библ.: Регулација Крупwа, Архитектура, бр.23-24, Загреб 1949, 32-34; Стан дома}е огwи{те, Политика 1.1.1963, 7; Хотел “Крагујевац” у Крагујевцу, Архитектура урбанизам, бр.40, Београд 1966, 30-33.

Општа лит.:  Изло`ба, 1968; Митрови}, 1975, 68- 69; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 48, 150; ЛЕЈ, 1984, 685; Брки}, 1992, 322.

Остала лит.:  Михајло Митрови}, Ин мемориам. Јованка Јефтанови}, Архитектура и урбанизам, бр.1, Београд 1994, 102.