Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НАСЛАС Михаило

(Ли~ни подаци непознати)

Студирао у Београду. Деловао по~етком

{ездесетих година у групи са Б.

Јанкови}ем и А.Стјепанови}ем, наро-

~ито у конкурсним утакмицама. Одселио

се у Енглеску где је `ивео и радио током

{ездесетих и седамдесетих година.

Библ.: Постанак и развитак индустријског

града у Енглеској у доба индустријске

револуције 1760-1850, изд. Савез

студената Архитектонског факултета,

Београд 1973; Антиуметни~ка природа

естетицизма и wегова дехуманизирају}

а улога у модерној архитектури, Информације,

бр.29 - 30, изд. Центар за

 

становаwе ИМС, Београд 1981, 41.