Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

САИ^И] Никола

(1927, Иванград - 1986, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1953). Запослен

у предузе}у “Инвест пројект” (1955-

58) и као наставник на Архитектонском

факултету у Београду (1958 до смрти).

Дела: Стамбена зграда ул. Миле{евској

у Београду (1957-59); Осмогоди{-

wа {кола “Јован Миодрагови}” у Београду

(1959-60); Осмогоди{wа {кола

“Стеван Филипови}” на Карабурми (1961-

63); Дом здравqа у ^а~ку (1963-67); Де-

~ија установа у Бир~аниновој ул. у Београду

(1972-75); [колски центар у Иваwици

(1974-80); Осмогоди{wа {кола у

Ро`ајама (1976-81); Де~ија установа у

Бор~и (1980-83); Дом културе у Иваwици

(1975-83, Н.Саи~и}, А. Радојеви}).

Библ.: Осврт на дела архитектонске

ба{тине, Изградwа, бр.11, Београд

1981, 12-29.

  Изло`ба, 1964; Салон, 1976, 11; Салон,

1977, 18; Стојанови}, Мартинови},

1978, 113, 192-195; [траус, 1991, 264;

Брки}, 1992, 283, 314-319.