Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛОЗИ] МАГЛИ]* Невенка  (1936. Београд)

Студирала у Београду (дипл.1961). Запослена у Заводу за урбанизам у Новом Саду (1965 до пензионисаwа)

Н.М.Лози} припада групи пионира у војво|анском урбанизму са импозантним опусом од преко две стотине ура|ених регулационих и детаqних урбанисти~ких планова и пројеката, уз многобројне студије и урбанисти~ке анализе (Урбанисти~ка анализа старих новосадских гробаqа, 1981; Урбанисти~ка анализа цркава и верских заједница Новог Сада, 1991).

Носилац је израде Генералног урбанисти~ког плана Сремских Карловаца и један је од коаутора новоусвојеног ГУПа града Новог Сада до 2021 године. Посебно су запа`ени wени радови везани за просторно проу~аваwе старог градског центра Новог Сада и Петроварадинске твр|аве, који су оцеwени као изузетне аналити~ке нау~не студије. Вредна па`wе је и урбанисти~ка документација остварена за комплексе Сајма, Клини~ког центра, Универзитетског центра, блока Матице српске, блока Градске ку}е, блокова око Српског народног позори{та, Трга младенаца, Трга галерија, Трга Косте Трифкови}а, те старих центара Сремских Карловаца и Сремске Каменице.

Стру~не радове објавqује у Зборнику Матице српске за дру{твене делатности, ДаНС-у и у многим другим специјализованим публикацијама. Невенка Магли} - Лози} у свом плодном раду никада није била урбаниста - бирократа. С обзиром да је као проверено савестан стру~wак превасходно добијала послове уре|еwа најосетqивијих старих градских делова, она је показала неуоби~ајен сензибилитет према о~уваwу материјалних трагова про{лих епоха. Тако је уз wено име везана, само на први поглед неприродна, симбиоза стру~wака урбанисте и за{титара.

Д.Станчић