Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИНИ] Оливер

(1915, Охрид - 1979, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1940). Запослен

у урбанисти~ком институту (1947-

50) и као наставник на Архитектонском

факултету у Београду. Докторирао на

Архитектонском факултету у Београду

(1960).

Дела: Главни дру{твени центар Прилепа

(1962, реконструкција, пројекат).

Библ.: О градским центрима и центрима

градских рејона у: Реферати за Прво

саветоваwе архитеката и урбаниста

Југославије, изд.Нау~на кwига, Београд

1950, 243-255; Поводом Првог саветоваwа

студената аритектуре, Техника,

Београд 1950, 98-100; Структура града

и центри дру{твеног `ивота, Архитектура,

бр.1-4, Загреб 1951, 150-155;У

потрази за ликом Београда, Годи{wак

града Београда, кw. ИИ, Београд 1955,

449-458; Трансформације центра Београда,

Архитектура урбанизам, бр.1, Београд

1960, 18-21; Дру{твени центар - `ивотно

језгро града, Данас, бр.1, Београд

1961, 4; Језгро Београда, Годи{wак града

Београда, кw.ВИИ, Београд 1962, 441-

472; Сведо~анства о Београду кроз планове,

карте и записе, Архитектура урбанизам,

бр.21, Београд 1963, 1-8, 55.

  Мамбриани, 1969, 155; Му{и~, 1969,

392; Белоусов, 1973, 151; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 220, 23, 25, 48, 102;

ЛЕЈ, 1987, 347; [траус, 1991, 251; Маневи},

1997, 77.

  Дивна \ури} Замоло, Архитекта др

Оливер Мини}. Ин мемориам, Годи{wак

града Београда, кw. XXВИ, Београд 1979,

353-360; Ранко Радови}, Ин мемориам.

Оливер Мини}, Политика 3.3.1979, 15;

Ранко Радови}, Оливер Мини}, Архитектура

урбанизам, бр.82, Београд 1979, 2-3.