Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТА[ЕВСКИ \ор|е

(1905, Санкт Петерсбург - ?)

Дела: Ку}а Јованке ]ипри} у Ул.

мар{ала Бирјузова 33 (1939); Ку}а

Хенрика ^ипкаја у Ул. Лазе Сими}а 17

(1939); Зграда задруге “Свој дом” у

Бранковој 23 (1939-40); Ку}а Николе

\ор|еви}а у Ли~кој 1 (1940-41); Ку}а

Драгоqуба Јосипови}а у Ул. Владе

Кова~еви}а 2 (1940); Ку}а Милана

Дини}а у Ул. мар{ала Бирјузова 46

(1942).