Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГАЈИ] Ранка

(1963, Београд)

Студирала у Београду (дипл.1988).

Запослена у предузе}у “Инвест-биро”

(1989-97) и на Саобра}ајном факултету

у Београду (од 1997 године до данас).

Дела: Стамбени блок “Јакуб Кубурови}”

у Земуну (1990, конкурсни пројекат,

са М.Петрови} Балубyи}, А.Ковенц

Вуји}).

Библ.: (и Н.Вујо{еви} Весови}) Право

на слободу избора (утопија за ИИИ миленијум).

Архитектура и урбанизам на прагу

ИИИ миленијума, изд. Архитектонски

факултет, Београд 1996; Парцелација

и физи~ка структуре града - примери

реконструкције, изд. Заду`бина Андрејеви},

Београд 2004; Реконструкција затвореног

блока у центру града - аспект

одр`ивог развоја, изд. Универзитет у

Београду, Саобра}ајни факултет, Београд,

2005.