Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕ[И] Бранко

 

(1921, Земун - 2006, Венеција)

Студирао у Београду (1939-47). Запослен

у Дирекцији за изградwу Новог Београда

(1947-51) и као наставник на Гра-

|евинском факултету у Београду (1951-

86).

Обимно и сло`ено дело Пе{и} остварује

на разли~итим поqима архитектонског

стварала{тва. Велики део опуса,

у континуитету од три деценије, посветио

је архитектури изло`бених павиqона.

Специфи~ну архитектуру сајамских

и изло`бених конструкција ре-

{ава у духу интернационалног стила

али са знаком ли~не интерпретације.

Пости`е строго функционалан и отворен

изло`бени простор са минимумом

елемената уз флуидно кретаwе и дуге

визуре. Реализовао је преко две стотине

изло`бених павиqона Србије и Југославије

(Брисел, Солун, Казабланка,

Wујорк, Келн, Сан Франциско, Москва,

Кијев, Минхен, све у периоду 1952-85).

Зна~ајан сегмент wегове архитектонске

каријере одре|ен је пројектоваwем

и изво|еwем првог правог облакодера

у Југославији, висине преко сто метара,

“Палате Београд”, популарно назване

“Београ|анка”. Пе{и} води ~итав посао,

од конкурсном победом усвојеног

пројекта (1963) до кона~не реализације

(1969-74). Изградwа “Београ|анке” представqа

један од великих гра|евинских

подвига на{е средине, настао у складу

са светским архитектонским токовима

(истовремено поди`е се Кула Монпарнас,

висине две стотине метара, у Паризу

и облакодер СИРС, висине ~етири

стотине метара у ^икагу).

Посебан вид Пе{и}еве активности односи

се на пројектоваwе и реализацију

сакралних објеката за Српску право-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

319

С.Петрови}

С.Петрови},

Реконструкција

цркве Свете Тројице

у Адис Абеби, 1965

Б.Пе{и}

славну цркву. Током осамдесетих и деведесетих

година пројектовао је и реализовао

преко двадесет цркава. Главном

задатку у овој области приступа

1984. године када му је поверена измена

првобитног пројекта Б.Несторови}а

и А.Дерока и организација наставка гра-

|еwа храма Св.Саве на Вра~ару у Београду.

Сло`ени процес градwе монументалног

храма захтевао је бројне конструктивне

и техноло{ке иновације које

су ~итав пројекат пласирале у светску

архитектонску орбиту. Одликован је орденом

Светог Саве првог реда (1994).

Палата “Београ|анка” и Храм Светог Саве,

два главна Пе{и}ева дела, постају

реперне та~ке савремене београдске

архитектуре и симболи Београда. Бавио

се и уре|еwем ентеријера и урбанисти~

ким пројектоваwем.

Q.М.А.

Дела: Стамбени објекти у Новом

Београду (1949-50); Управна зграда

Савезне коморе у Дра`е Павлови}а

ул. (1955); Стамбена зграда у Крунској

ул. (1956); Југословенски павиqон на

сајму у Лозани (1960); Павиqон СССР

на Загреба~ком сајму (1967); Лука

Београд (1971-73, разрада урбанисти~-

ког пројекта); Палата “Београд” (1972,

уре|еwе комплетног ентеријера); Зграда

Гра|евинског факултета у Суботици

(1977-81, са Н.Илин~и}ем); Парохијски

дом у Новом Пазару (1983); Капела Владике

Николаја и Јована Велимирови}а

у Деви}има (1985); Ресторан у приземqу

хотела “Касина” (1985, уре|еwе ентеријера);

Ресторан, бар и коцкарница

Хотела “Ма`естик” (1986, уре|еwе ентеријера);

Улазни хол и ресторан Хотела

“Сплендид” (1986, уре|еwе ентеријера);

Цркве у Батајници и Земун поqу

(1993, пројекат); Црква Св. Петке на ^укари~

кој падини у Београду (1999, конкурсни

пројекат).

Библ.: Зградарство, изд. Гра|евински

факултет у Беграду, 1981; Спомен храм

св. Саве на Вра~ару у Београду 1895-

1988, Београд 1988, 1-140.

  Митрови}, 1975, 118-119; Салон, 1976,

26; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 112,

178, 183; Салон, 1979, 66-67; ЛЕЈ, 1987,

556; Миленкови}, 1987, 75, 129-130, 170;

Миленкови}, 1988, 98, 139; Мла|енови},

1989/5, 29-32.

  ...,Палата Београд, изд. Музеј примеwених

уметности, Београд 1980.