Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАКИ] Гордана

(1952, Земун)

Студирала у Београду (1971-76). Запослена

у ГК “Комграп” (1976-79), Заводу

за урбанизам у [иду (1979-80), предузе}

у “[идпројект” (1980-93). Од 1993

власник пројектног бироа Атеqе “Зоран”

у [иду, а од маја 2006 до данас

“Пројектног бироа - Стаки}" у Новом

Београду.

Прва фаза ауторског рада Гордане

Стаки} запо~иwе у Пројектном бироу

“[идпројект” и wу обеле`авају привредни

објекти, низ разноврсних зграда

које слу`е привреди: поqопривредне

зграде (стаја у Кукујевцима и фарма у

Илинцима из 1983. године), индустријске

зграде (адаптација управне зграде

и две радионице на економији у Кукујевцима

и објекат техни~ке припреме

“Графосрем” у [иду из 1982. године)

као и магацини (адаптација постоје}е

зграде за тов говеда на економији у

Кукујевцима из 1982. године). Наведени

објекти не само да захтевају друга~ији

на~ин обликоваwа диктиран потпуно

разли~итим делатностима, на пример у

фабрикама и стајама, ве} захтевају и

wима прилаго|ено конструисаwе, осветqеwе

и опрему, {то Гордана Стаки}

доследно спроводи.

У истом периоду извела је неколико

здравствених и војних објеката (Здравствена

станица у Ва{ици и Магацин

наору`аwа ТО у Браwевини из 1982.

године), као и два занимqива дела: Основну

{колу у Кукујевцима (1986) и

Стамбено пословни објекат у [иду (1984)

где су уклапаwа {колских, пословних

садр`аја и разли~итих функција изведена

на крајwе логи~ан на~ин. На

овим објектима посебна па`wа је посве}

ена обликоваwу крова који је требало

да допринесе топлини израза и меко}

и форме. Потом }е уследити неколико

објеката са транспарентним везама

као {то су Пословни објекат “[идпројект”

(1988) или Занатски центар у

[иду (1989).

Од 1989. године запо~иwе друга фаза у

стварала{тву Гордане Стаки}, која свој

пуни замах добија wеним приступаwем

“Атеqеу Зоран”. Ме|у реализованим

делима из тог периода посебно се исти~

у Трговинско - пословни центар у [иду

(1992-97) где је јасан и ~ист архитектонски

израз допуwен уклапаwем боје

у објекат и у предео, као и занимqиви

привредни објекат “Биг булл” у Ба~инцима

(1999) где је одговорила задатку производwе,

али и захтевима окру`еwа.

Бројни реализовани привредни објекти

Гордане Стаки} доприносе не само сагледаваwу

потреба за wима, ве} су и подстрек

правилном вредноваwу ове градитеqске

теме у савременој архитектури

Србије.

М.В.Л