Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАНИ] М.Предраг  (1952, Краqево)

Студирао у Београду (1970 - 76). Запослен у Дирекцији за изградwу Београда (1978 до пензионисаwа). Од осамдесетих година ради и у Француској (Ателиер Бобацхер Арцхитецтуре - Риедисххеим и Цабинет д'Арцхитецтуре Андре Боурсин - Страсбоург). Са Јованком Тасовац - Јани} оснива сопствени биро у Стразбуру 1990. Постаје ~лан Француског удру`еwа архитеката 1989.

Јани} припада генерацији архитеката {колованих на постулатима доктринарне Модерне током последwих деценија XX века, у светлу касномодерног и постмодерног искуства. Бави се архитектонско - урбанисти~ким пројектоваwем са идејом обнове разми{qаwа о архитектури града (Стамбено пословно насеqе “Јанко Лисјак” у X месној заједници на Вра~ару, 1985 - 96, једна од најве}их интервенција у централном градском ткиву на преко 300.000 м2).

На поqу урбанизма Јани}ева омиqена тема је градски трг где обједиwује меморију места и ново урбано и архитектонско зна~еwе (Трг републике у Београду, 1982, конкурсни пројекат; Комуникације‘ 82; “Тргови за на{е градове”, 1982, конкурсни пројекат). Интерполацији у историјском миqеу центра Београда приступа креативно, са јасном асоцијацијом на београдске ме|уратне палате (Пословни објекат у Француској ул. 17-19, 1995-99). Ауторски рукопис гради у складу са својим плуралисти~ким сензибилитетом у {ироком распону од касномодерне, преко постмодерне реинтерпретације историцизма, до “хигх-тецх”-а. Основна карактеристика wеговог обликовног метода заснива се на хармони~ној синтези класи~них и најсавременијих принципа архитектонског обликоваwа. Посебан сегмент Јани}евог рада представqа тема резиденцијалног објекта интерпретирана на изузетно есклузиван на~ин који обједиwује историцисти~ки стилски дискурс и техноло{ке иновације савременог архитектонског гра|еwа. (Резиденција Б.Кари}а у Толстојевој 31, 2000). У~ествује на бројним конкурсима и осваја, захваqују} и атрактивним ре{еwима, ви{е од двадесет награда.

Q.Милетић Абрамовић

Дела: Град “Ми{елук - Сремска Каменица” у Новом Саду (1979, конкурсни пројекат, са Д. Младенови}ем и Р. Кароли}ем); Дру{твено пословни центар и пе{а~ки трг “Славија ИИ” (1981, конкурсни пројекат); Комуникације 83 - Простори за слободно време (1983, конкурсни пројекат); Дру{твено пословни центар “Беобанка” на Славији (1986, конкурсни пројекат); Уре|еwе простора око Цркве св. Марка у Београду (1987, конкурсни пројекат, П.Јани}, Ј.Тасовац - Јани}); Уре|еwе трга испред цркве св. Саве у Београду (1988, конкурсни пројекат); Стамбено пословни објекат на углу улица Господар Јевремеве и Добра~ине (1991, пројекат); Комерцијални центар Блока 53 у Новом Београду (1993, пројекат); Хотел “Кари}-Москва” у Београду (1993, конкурсни пројекат); Урбанисти~ко и архитектонско ре{еwе Славија ИИИ (1994, конкурсни пројекат); Црква на ^укарици (1995, пројекат); Објекат мале привреде “Стеццо Југопетрол” (1999, пројекат).

Општа лит.:  Салон, 1986; Салон, 1987; Салон, 1988; Салон, 1989.

Остала лит.:  В.Мајсторови}, X Месна заједница “Јанко Лисјак”- Вра~ар, Архитектура и Урбанизам 2, Београд 1995, 71-73; Простор као пријатни амбијент, интервју, Архитектура 11, Београд 1998, 4-5.