Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИВКОВИ] Владислав  (1926, Београд)

Студирао у Београду (1946-51). Запослен као наставник на Архитектонском факултету (1951 до пензионисаwа 1991). 

Дугогоди{wе присуство В.Ивкови}а на архитектонској сцени обеле`ено је пројектоваwем аеродромских комплекса у бив{ој Југославији и у свету. Као специјалиста за пројектоваwе ваздухопловних пристани{та у{ао је у су{тину ре{аваwа сло`ених задатака успе{но са`имају}и ви{е функција у јединствену целину. Доследан израз дефинисан стилском ~истотом сведених форми, правих линија, куби~них облика и ~исте фасадне повр{ине, најбоqи је пример креативне интерпретације интернационалног стила као професионалног опредеqеwа.

Комплекс Пристани{не зграде аеродрома “Никола Тесла”, Београд (1959-62, са В.Мати}еви}, Д.Менегело-А}имови}, С.Палигори}-Ненадови} и Н.Филипон-Трбојеви}) је успе{но ре{ен како у на~ину повезиваwа разли~итих функција и ре{еwа комуникација, тако и у добром избору и примени материјала. Једноставност обликоваwа кубуса и складна подела стаклених повр{ина обога}ена је кулом и главним холом покривеним лептирастим кровом.

Пристани{на зграда аеродрома “Дубровник” (1961-63, про{иреwе и доградwа 1967-68), ~истих линија и облика, својим успелим пропорцијама и уједна~еним, одмереним третманом ентеријера и екстеријера, уклапа се у медитерански пејза`. Уме}е пројектоваwа овакве врсте објеката Ивкови} је доследно применио и на згради Аеродрома “Подгорица” (1959-60, реконструкција и про{иреwе 1971-73, са В.Мати}еви} и Д.Менегело - А}имови}) где се у пристани{ном комплексу исти~у зидне масе променqивог ритма у русти~ном камену, племените фактуре, док је пристани{на зграда Аеродрома “Ријека” на Крку (1969-70) обликована као ре{еткаста структура са уједна- ~еним ритмом балкона и конзолно изву~ених кровних пло~а.

С.Тошева

Дела: Контролни тораw на аеродрому у Вр{цу (1971-72); Стамбено насеqе Блок 63 у Ин|ији (1975-80, са Р.Трбојеви}ем); Надгробни споменици у Алеји великана на гробqу у Новом Саду (1981-84).

Библ.: Ви{еспратне скелетне зграде - конструктивни склопови и елементи, изд. Архитектонски факултет, Београд 1974, 1-74; Основи префабрикованих зграда. Конструктивни склопови - елементи - материјали, Последипломске студије. Курс - становаwе 1975, изд. Архитектонски факултет, св.15, Београд 1975, 1-110; Приступ димензионалној и модуларној координацији у градитеqству, изд. Архитектонски факултет, Свеске бр.39, Београд 1979, 1-40; Ваздухопловна пристани{та, (рукопис), изд. Архитектонски факултет, Београд 1988, 1-72; Архитекта у процесу пројектоваwа и гра|еwа савремених дрвених зграда. Први југословенски нау~но-стру~ни скуп о пројектоваwу и изво|еwу савремених дрвених конструкција, Зборник радова, изд. Савез грађевинских ин`еwера и техни~ара Србије, Цавтат, октобар 1989.

Општа лит.:  Изло`ба, 1964; Митрови}, 1968, непаг.; Горди}, 1972, 133; Белоусов, 1973, 176-177, 180; Митрови}, 1975, 60-61; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 196-197; Мла|енови}, 1982, 36, 174; ЛЕЈ, 1984, 661; Белоусов, 1986, 78-79; Миленкови}, 1987, 172.

Остала лит.:  З.@ункови}, Пристани{на зграда аеродрома “Београд”, Архитектура урбанизам 16, Београд 1962, 3-11; З.Колацио, Пристани{на зграда аеродрома “Београд” у Сур~ину, Архитектура 3-4, Загреб 1962, 3-9; М.С.М.(аксимови}), Арх. Владислав Ивкови}: Конкурс-једина правилна утакмица, Политика 4.8.1963, 21; М.Ненадови}, Пристани{на зграда аеродрома “Дубровник - ]илипи”, Архитектура урбанизам 25, Београд 1964, 3-6; Павиqон за ме|ународне путнике аеродрома у Титограду, Зборник радова ИАУС 6, Београд 1972, 34-35.