Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДИВАЦ Олга (1921, Београд - 1998, Београд)

Студирала у Београду (1940-41 и 1946-49). Запослена у предузе}у “Нови Београд” (1950-53), “Комграп” (1953), “Београдски сајам” (1953-58), као руководилац изградwе Дома омладине (1959-61), у Дирекцији за изградwу и реконструкцију тргова (1961-66), Дирекцији за изградwу и реконструкцију града (1966-68), Дирекцији за уре|еwе обала, приобаqа и ре~них сливова Београда (1968-73) и предузе}у “Хидрозавод” (до пензионисаwа 1982).

Дела: Реконструкција ресторана “Ко{ута” у Топ~идеру (1963, О.Дивац, С.Вукови}); Аутобуско стајали{те и Подземни пролаз “Зелени венац” у Београду (1966 - 67); Уре|еwе ресторана “Златни рог” на Зеленом венцу бр. 4 у Београду (1970, С.Вукови}, О. Дивац).

Библ.: Нови сајамски објекти у Југославији, Архитектура урбанизам, бр.14, Београд 1962, 3-4.

Општа лит.:  Митрови}, 1975, 52-53; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 75, 178; ЛЕЈ,1984, 314.

Остала лит.:  Росанда Попови}, Да ли је комфор луксуз. Разговор са Олгом Дивац, замеником директора Дирекције за реконструкцију и изградwу Београда, НИН 23.7.1967, 6; Qубинка [ари}, Архитектура прва qубав, НИН 29.11.1970, 56; Н.(ада) Доро{ки, Увек пред новим задатком, Политика 4.6. 1972, 16.